Головна Новини Інформаційний стенд Оприлюднення документів Громадська рада Митниця в об'єктиві Публічна інформація

 

Цілодобовий телефон довіри ДМСУ

0 (44) 247-27-19

Авторизація

Головна >


>


Публічна інформація >


>


Функції структурних підрозділів митниці >


>


Наказ ДМСУ від 10.08.10 № 894 "Про затвердження Положення про Луганську митницю"

Наказ ДМСУ від 10.08.10 № 894 "Про затвердження Положення про Луганську митницю"

Печать E-mail
(1 голос)
29.09.2011 р.
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
 
НАКАЗ
 
Київ
 
 
    10.08.10
№ 894
 
 
Про затвердження Положення
про Луганську митницю
 
 
Керуючись вимогами частини другої статті 15 Митного кодексу України від 11.07.2002 № 92-IV,
 
 
Н А К А З У Ю :
 
 
1.  Затвердити Положення про Луганську митницю, що додається.
2.  Уважати таким, що втратив чинність наказ Держмитслужби від 23.06.2005 № 573 «Про затвердження положення про Луганську митницю» (із змінами).
 
Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
 
 
 
Голова Служби                                                                                  І.Г.Калєтнік
ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                       Наказ Державної митної
                                                                       служби України
              10.08.10 № 894
       
 

ПОЛОЖЕННЯ  ПРО ЛУГАНСЬКУ МИТНИЦЮ

1. Загальні положення

1.1. Луганська митниця (далі - митниця) є спеціально уповноваженим органом виконавчої влади в галузі митної справи, яка здійснює в межах своєї компетенції митну справу та безпосередньо забезпечує дотримання законодавства України з питань митної справи, справляння податків і зборів та виконання інших завдань, покладених на митну службу України.

1.2. Митниця у своїй діяльності керується Конституцією України, Митним кодексом України, іншими законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, рішеннями колегії та наказами Державної митної служби України, а також цим Положенням.

1.3. Митниця підпорядковується Державній митній службі України.

1.4. Положення про структурні підрозділи митниці, а також посадові інструкції працівників затверджуються начальником митниці на підставі типових положень та інструкцій, розроблених Державною митною службою України.

1.5. Створення, реорганізація та ліквідація митниці здійснюються згідно з законодавством.

1.6. Структура, штатний розпис і кошторис митниці затверджуються Головою Державної митної служби України. Гранична чисельність митниці затверджується наказом Державної митної служби України.

1.7. Місцем розташування митниці – м. Луганськ, вулиця Оборонна,
34-“а.

1.8. Зона діяльності Луганської митниці визначається наказами Державної митної служби України.

1.9. Митниця є юридичною особою, має самостійний баланс, печатку із зображенням Державного Герба України зі своїм найменуванням та інші печатки, штампи, бланки, відповідні рахунки в територіальному відділенні Державного казначейства та банку.

2. Основні завдання митниці

Основними завданнями митниці є:

2.1. Безпосереднє здійснення митної справи, контроль за додержанням  юридичними особами та громадянами вимог законодавства України з питань митної справи.

2.2. Захист економічних інтересів України.

2.3. Забезпечення виконання зобов’язань, передбачених міжнародними договорами України з питань митної справи, укладеними в установленому законом порядку.

2.4. Застосування відповідно до закону заходів тарифного й нетарифного регулювання при переміщенні товарів, предметів і транспортних засобів через митний кордон України.

2.5. Здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, предметів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, удосконалення форм і методів здійснення митного контролю й митного оформлення.

2.6. Контроль за дотриманням правил переміщення валютних цінностей через митний кордон України.

2.7. Здійснення спільно з іншими уповноваженими органами державної влади заходів щодо захисту інтересів споживачів товарів, забезпечення додержання учасниками зовнішньоекономічних зв’язків державних інтересів на зовнішньому ринку.

2.8. Створення в зоні своєї діяльності сприятливих умов для прискорення товарообігу та збільшення обсягів пасажиропотоку через митний кордон України.

2.9. Боротьба з контрабандою та порушеннями митних правил.

2.10. Розвиток міжнародного співробітництва в галузі митної справи.

2.11. Ведення митної статистики.

2.12. Здійснення верифікації (підтвердження достовірності) сертифікатів про походження товару з України.

2.13. Контроль за раціональним використанням матеріальних і фінансових ресурсів відповідно до нормативів та кошторисів, збереженням державної власності.

2.14. Своєчасне й повне перерахування податків, зборів та обов’язкових платежів, справляння яких відповідно до законодавства України покладено на митні органи, на рахунки відповідних бюджетів згідно з чинним порядком розрахунків з урахуванням положень Закону України про Державний бюджет України на відповідний рік. Виконання прогнозних показників надходжень до Державного бюджету України.

2.15. Сприяння захисту прав інтелектуальної власності в процесі зовнішньоекономічної діяльності.

3. Основні повноваження митниці

Митниця відповідно до покладених на неї завдань:

3.1. Здійснює в зоні своєї діяльності митний контроль та митне оформлення товарів, предметів і транспортних засобів юридичних та фізичних осіб відповідно до встановлених законом митних режимів у межах зовнішньоекономічних операцій. У межах компетенції, визначеної Держмитслужбою України, приймає рішення щодо продовження строку тимчасового ввезення (вивезення) товарів і транспортних засобів, тимчасово ввезених на митну територію України (тимчасово вивезених з митної території України) під зобов’язання про зворотне ввезення (вивезення).

Розробляє та вносить до Державної митної служби України пропозиції щодо перегляду зони своєї діяльності.

3.2. Видає в межах своїх повноважень на основі та на виконання актів законодавства накази. Подає на державну реєстрацію до відповідного управління юстиції нормативно-правові акти, що мають міжвідомчий характер або зачіпають права, свободи й законні інтереси громадян і суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності.

3.3. Стягує податки, збори й обов’язкові платежі, справляння яких відповідно до законодавства України покладено на митні органи, і своєчасно перераховує отримані кошти до Державного бюджету України.

3.4. Розробляє, організовує та здійснює самостійно або у взаємодії з правоохоронними органами, іншими митними органами України скоординовані заходи й спеціальні операції з виявлення й припинення контрабанди та порушень митних правил, а також із запобігання  незаконному переміщенню транспортних засобів, товарів та інших предметів через митний кордон України й затримання осіб, причетних до такого переміщення.

Організовує проведення заходів з попередження незаконного переміщення через митний кордон України історичних і культурних цінностей, зброї та боєприпасів, отруйних, сильнодіючих, радіоактивних або вибухових речовин, наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.

Проводить самостійно або у взаємодії з правоохоронними органами оперативні заходи щодо виявлення, попередження та припинення контрабанди й порушень митних правил, у тому числі шляхом переоглядів товарів і транспортних засобів, що пройшли митний контроль чи митне оформлення. Здійснює охорону будинків, споруд, приміщень митного органу й інших об’єктів митної інфраструктури, у тому числі зон митного контролю, від протиправних дій.

3.5. Здійснює контроль за доставленням товарів, предметів і транспортних засобів, що перебувають під митним контролем, у митниці призначення. У разі недоставки товарів, предметів і транспортних засобів у митницю призначення вживає спільно з правоохоронними органами заходів для їх розшуку та притягнення до відповідальності винних осіб.

3.6. Веде облік суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, розташованих у зоні своєї діяльності. Контролює дотримання юридичними особами та громадянами встановленого законодавством України порядку переміщення товарів, предметів і транспортних засобів через митний кордон України. Регулярно інформує Державну митну службу України про зовнішньоекономічні операції суб’єктів господарювання, розташованих у зоні своєї діяльності.

3.7. Здійснює контроль за дотриманням порядку переміщення валютних цінностей через митний кордон України, а також контроль за дотриманням строків ввезення в Україну товарів при проведенні бартерних (товарообмінних) зовнішньоекономічних операцій та порядком здійснення операцій з давальницькою сировиною в зовнішньоекономічних відносинах.

Здійснює контроль за дотриманням порядку переміщення товарів, що містять об’єкти права інтелектуальної власності, внесені до реєстру Державної митної служби України.

3.8. У межах своєї компетенції представляє інтереси держави в судах під час розгляду справ за позовами, заявами, скаргами юридичних осіб та громадян.

3.9. Відповідно до нормативно - правових актів України подає до Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України матеріали про внесення передбачених законодавством обов’язкових платежів за порушення процедури міжнародних автомобільних перевезень та контролює задовільнення фінансових претензій.

3.10. Безоплатно інформує заінтересованих осіб за їх зверненнями про нормативно-правові акти України з питань митної справи, надає їм довідки щодо основних положень цих актів.

Надає заінтересованим особам, у тому числі на платній основі, консультації з питань митної справи, а також тексти опублікованих нормативно-правових актів з цих питань.

3.11. Організує зберігання прийнятих митницею на зберігання товарів, що перебувають під митним контролем і за якими власник не звернувся до закінчення передбачених законодавством України строків зберігання; товарів і транспортних засобів, вилучених по справах про порушення митних правил, у тому числі майна, щодо якого судом винесено рішення про конфіскацію – до передачі такого майна органам державної виконавчої служби згідно з законодавством; товарів, від яких власник відмовився на користь держави; товарів, власник яких невідомий, а також розпорядження ними.

3.12. Контролює діяльність розташованих у зоні своєї діяльності митних брокерів, митних перевізників, складів тимчасового зберігання, митних ліцензійних складів, магазинів безмитної торгівлі; у передбачених законодавством України випадках видає та скасовує відповідні дозвільні документи або направляє до Державної митної служби України пропозиції щодо їх видачі або скасування.

3.13. За дорученням Державної митної служби України здійснює роботу зі збирання, аналізу та перевірки даних торгово-промислових палат і виробників товарів, потрібних для перевірки сертифікатів про походження товару з України.

3.14. Веде роботу з перевірки правильності визначення країни походження товарів для цілей митного контролю та митного оформлення.

3.15. У зоні своєї діяльності використовує для оформлення результатів митного контролю митні забезпечення: одноразові номерні запірно-пломбувальні пристрої, печатки, штампи, голографічні мітки та інші засоби ідентифікації, передбачені Митним кодексом України.

3.16. Вимагає від юридичних та фізичних осіб подання відповідних дозволів державних органів, а також інших документів, необхідних для цілей митного контролю та митного оформлення товарів, предметів і транспортних засобів.

3.17. Здійснює перевірку відомостей, заявлених юридичними й фізичними особами під час декларування товарів, предметів і транспортних засобів.

3.18. Використовує в процесі здійснення митного контролю технічні й спеціальні засоби, безпечні для життя та здоров’я людини, тварин і рослин. Забезпечує експлуатацію цих засобів відповідно до вимог технічної документації, а також їх збереження, обслуговування, ремонт і списання.

3.19. Збирає, обробляє, узагальнює та подає Державній митній службі України дані митної статистики зовнішньої торгівлі в зоні своєї діяльності, дані спеціальної митної статистики, інформацію про економічні й інші показники своєї діяльності.

3.20. Веде роботу зі збирання, аналізу, систематизації цінової інформації та з формування бази даних про ціни на товари для використання її при визначенні митної вартості й митній оцінці ідентичних і аналогічних товарів, що переміщуються через митний кордон України.

3.21. Забезпечує ефективне застосування передбачених Митним кодексом України методів визначення митної вартості товарів, що переміщуються через митний кордон України, з метою забезпечення справляння в повному обсязі податків і зборів, справляння яких віднесено відповідно до законодавства України до компетенції митних органів.

3.22. Веде роботу з класифікації та кодування товарів у митних цілях відповідно до Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності.

3.23. За погодженням з Регіонально - інформаційною митницею здійснює розробку, впровадження й експлуатацію автоматизованих програм, програмного забезпечення.

Забезпечує використання програмно-апаратних засобів захисту інформації, митного контролю, а також зв’язку, цілодобове функціонування електронної пошти й транспортної мережі супутникового зв’язку.

3.24. Забезпечує в зоні своєї діяльності ритмічну та безперебійну роботу пунктів пропуску через державний кордон України.

3.25. На підставі типових технологічних схем, затверджених Кабінетом Міністрів України, в установленому Митним кодексом України порядку впроваджує технологічні схеми митного контролю й митного оформлення товарів, предметів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, у розташованих в зоні діяльності пунктах пропуску через державний кордон України для автомобільного, залізничного та повітряного сполучення з урахуванням місцевих особливостей їх функціонування.

3.26. Забезпечує розвиток митної інфраструктури в зоні своєї діяльності. Здійснює капітальне будівництво й капітальний ремонт приміщень. Забезпечує утримання у відповідному стані територій, споруд і облаштування пунктів пропуску.

3.27. У порядку й обсязі, визначених Митним кодексом України, іншими актами законодавства України, взаємодіє з правоохоронними органами, іншими органами державної влади, що здійснюють контроль за переміщенням товарів, предметів і транспортних засобів через митний кордон України, органами місцевого самоврядування, митними органами суміжних держав. Підтримує зв’язки із засобами масової інформації.

3.28. У порядку, установленому законодавством України, взаємодіє з органами державного нагляду за станом охорони праці. Забезпечує подання Державній митній службі України звітів з питань охорони праці та надзвичайних ситуацій. Бере участь у проведенні перевірок стану охорони праці в інших митних органах, спеціалізованих митних установах і організаціях згідно з планами Державної митної служби України чи відповідних органів державного нагляду. У межах своєї компетенції вживає заходів до усунення виявлених недоліків і порушень.

3.29. Веде згідно із законодавством бухгалтерський облік і фінансово-господарську діяльність. Подає до Державної митної служби України, інших уповноважених органів державної влади фінансові й статистичні звіти у порядку та строки відповідно до законодавства. Бере участь у проведенні ревізій фінансово-господарської та перевірок оперативно-службової діяльності в інших митних органах, спеціалізованих митних установах та організаціях згідно з планами Державної митної служби України. У межах своєї компетенції вживає заходів до усунення виявлених недоліків і порушень.

3.30. Щоденно подає Державній митній службі України інформацію про оперативну обстановку в пунктах пропуску через державний кордон України. У межах своєї компетенції вживає заходів для нормалізації оперативної обстановки в разі її ускладнення.

3.31. Веде складське господарство відповідно до умов і порядку зберігання, передбачених законодавством.

Залучає в установленому законодавством України порядку кошти вітчизняних і зарубіжних інвесторів, а також субвенції для будівництва та облаштування об’єктів митної інфраструктури в зоні своєї діяльності.

3.32. Здійснює військовий облік військовозобов’язаних працівників митниці та їх бронювання на період мобілізації та воєнного часу.

3.33. Надає дозвіл на ввезення й переробку на митній території України товарів, що походять з інших країн, і на вивезення товарів для переробки за межами митної території України.

3.34. Виконує рішення колегії та завдання Державної митної служби України.

3.35. Розробляє плани роботи митниці. 

3.36. Здійснює заходи щодо виявлення, попередження й припинення корупції та інших протиправних дій з боку працівників митниці.

3.37. Розглядає в установленому порядку звернення, заяви та скарги юридичних осіб і громадян з питань своєї діяльності, вживає заходів для усунення причин, що призвели до порушення законних прав та інтересів цих суб’єктів і громадян.

3.38. Для забезпечення здійснення митного контролю за товарами, предметами і транспортними засобами, що переміщуються через митний кордон України, проведення заходів, пов’язаних з виявленням, попередженням і припиненням контрабанди та порушень митних правил, створює зони митного контролю в пунктах пропуску на митному кордоні України, аеропортах, на залізничних станціях, на територіях підприємств, спеціальних митних зон, а також в інших місцях.

3.39. Розробляє пропозиції щодо удосконалення законодавства з питань митної справи і в установленому порядку подає їх до Держмитслужби України.

Бере участь в опрацюванні проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів.

3.40. Здійснює інші повноваження, що випливають з покладених на митницю завдань, у тому числі й ті, які делеговані їй Державною митною службою України.

4. Керівництво митницею

4.1. Керівництво митницею здійснює начальник, що призначається на посаду та звільняється з посади наказом Державної митної служби України.

Накази митниці, рішення, доручення начальника є обов'язковими для виконання всіма працівниками митниці.

4.2. Начальник митниці має заступників за напрямами діяльності. Кількість заступників та їх повноваження визначаються Державною митною службою України за поданням начальника митниці.

4.3. Працівники, посади яких віднесено до номенклатури посад Голови Служби, призначаються на посади й звільняються з посад наказом Державної митної служби України.

4.4. Начальник митниці є розпорядником фінансових та матеріальних ресурсів митниці.

4.5. Начальник митниці при виконанні покладених на митницю завдань представляє інтереси митниці в інших органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, в установах і організаціях, укладає господарські та інші угоди з питань, що належать до його компетенції.

4.6. Начальник митниці відповідає за:

-  якісне, повне та своєчасне виконання завдань, покладених на митницю;

- дотримання працівниками митниці вимог законодавства України;

- організацію в зоні діяльності митниці роботи з виявлення й припинення контрабанди та порушень митних правил і за результати цієї роботи;

- розбудову митної інфраструктури в зоні діяльності митниці;

- дотримання фінансової та штатно-кошторисної дисципліни; організацію бухгалтерського обліку в митниці; забезпечення відображення всіх господарських операцій у первинних документах; збереження оброблених документів, реєстрів і звітів протягом строків, установлених законодавством України;

- повне та своєчасне справляння податків та зборів у зоні діяльності митниці;

- добір і розстановку кадрів; виховну роботу з кадрами; професійну підготовку особового складу митниці;

- організацію в митниці роботи з охорони праці; створення безпечних умов праці; дотримання вимог законодавчих та інших нормативних актів з охорони праці.

4.7. Начальник митниці відповідно до покладених на нього обов’язків:

- забезпечує дотримання працівниками митниці вимог законодавства України;

- організує взаємодію митниці з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування;

- здійснює експертизу проектів наказів, що подаються йому на підпис, і підписує їх; видає розпорядження; контролює виконання працівниками митниці наказів митниці та своїх розпоряджень, якість і своєчасність виконання ними доручень керівництва Державної митної служби України; підписує фінансові й інші службові документи;

- затверджує наказами положення про митні пости, інші структурні підрозділи митниці, а також затверджує посадові інструкції працівників митниці; 

- веде роботу з добору й розподілу кадрів; вносить подання та порушує клопотання щодо призначення на посади, звільнення з посад працівників, посади яких віднесено до номенклатури посад Державної митної служби України;

- забезпечує своєчасне направлення працівників митниці до навчальних закладів для їх підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації; організує навчання працівників без відриву від служби; забезпечує працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, що навчалися за направленнями митних органів за державним замовленням, а також проходження студентами виробничої практики на робочих місцях;

- організує та веде виховну й профілактично-попереджувальну роботу серед особового складу митниці; у порядку, встановленому законодавством України, застосовує заохочення, дисциплінарні стягнення та заходи дисциплінарного впливу до працівників митниці згідно з номенклатурою посад, а також порушує клопотання про застосування заохочень, дисциплінарних стягнень та заходів дисциплінарного впливу до працівників, посади яких віднесено до номенклатури посад Державної митної служби України; приймає рішення про проведення в митниці службових розслідувань у порядку, встановленому законодавством України;

- організує проведення атестації посадових осіб згідно з номенклатурою посад;

- у разі потреби здійснює за погодженням з Державною митною службою України оперативний перерозподіл штатної чисельності підрозділів митниці;

- організує постачання особовому складу речового й іншого матеріального забезпечення, контролює дотримання особовим складом правил носіння форменого одягу;

- забезпечує зберігання й застосування посадовими особами митниці вогнепальної зброї, боєприпасів, спеціальних засобів і військово-технічного майна в порядку, встановленому законодавством України; організує проведення розслідування випадків їх неправомірного застосування або втрати;

- забезпечує належні умови праці працівників митниці;

- здійснює заходи щодо виявлення, попередження та припинення корупції, інших протиправних дій з боку працівників митниці;

- спільно з правоохоронними органами організує здійснення спеціальних заходів щодо забезпечення захисту працівників митниці, членів їх сімей;

- забезпечує захист державної таємниці під час проведення всіх видів таємних робіт з використанням документів та виробів, що містять державну таємницю; контролює виконання працівниками митниці вимог Закону України “Про державну таємницю” та інших нормативних актів з питань охорони державної таємниці;

- здійснює контроль за виконанням вимог нормативно-правових актів з питань збереження природних ресурсів і навколишнього середовища в зоні діяльності митниці; вживає заходів захисту працівників, майна, будівель, споруд митниці від можливих наслідків надзвичайних ситуацій, а також своєчасної ліквідації цих наслідків;

- розглядає скарги, заяви й клопотання юридичних і фізичних осіб, вживає заходів до усунення причин, що призвели до порушення законних прав та інтересів цих суб’єктів й громадян; проводить особистий прийом громадян;

- здійснює загальне керівництво підрозділом митниці, що здійснює боротьбу з контрабандою та порушеннями митних правил.

Здійснює інші повноваження відповідно до законодавства України.

За невиконання завдань, покладених на митницю, і своїх обов’язків начальник митниці несе відповідальність згідно із законодавством України.

 

Голова Служби                                                                                      І.Г.Калєтнік

 
« Основні функції структурних підрозділів Луганської митниці та перелік послуг з митної справи, що надаються митницею громадянам, суб’єктам ЗЕД   Наказ ДМСУ від 14.07.11 №631 "Про внесення змін до положення про Луганську митницю" »