Головна Новини Інформаційний стенд Оприлюднення документів Громадська рада Митниця в об'єктиві Публічна інформація

 

Цілодобовий телефон довіри ДМСУ

0 (44) 247-27-19

Авторизація

Головна >


>


Публічна інформація >


>


Функції структурних підрозділів митниці >


>


Основні завдання Відділу

Основні завдання Відділу

Печать E-mail
(0 голосов)
14.11.2012 р.

 

Основні завдання Відділу

 

1. Організація та здійснення діловодства в митн иці , у тому числі діловодства за документами, що містять інформацію з обмеженим доступом з грифом „Для службового користування”, діловодства за зверненнями громадян та запитами на публічну інформацію.

 

2.   Моніторинг і контроль дотримання в митниці строків виконання завдань, визначених законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, рішеннями Кабінету Міністрів України та дорученнями Прем’єр-міністра України, строків розгляду запитів  і звернень народних депутатів України, планів діяльності Державної митної служби України, рішень колегії Державної митної служби України, наказів та розпоряджень керівництва Державної митної служби України і керівництва митниці, протоколів нарад керівництва Державної митної служби України, митниці, звернень громадян, запитів на публічну інформацію, а також строків виконання управлінських рішень, прийнятих за результатами розгляду іншої кореспонденції.

 

3. Організаційне забезпечення діяльності керівника митн иці .

 

4. Планування діяльності митн иці , моніторинг та контроль виконання плану діяльності митн иці .

 

       5. Організаційне та методологічне забезпечення поточного планування діяльності митниці.

 

  6. Організаційне забезпечення проведення особистого прийому громадян керівництвом митниці.

 

   7. Установлення в митн иці єдиного порядку документування управлінської інформації та роботи з документами із застосуванням сучасних автоматизованих систем, методичне керівництво й контроль за дотриманням установленого порядку роботи з документами в структурних підрозділах митн иці .

 

   8. Здійснення архівної справи в митниці та організація взаємодії з територіальною державною архівною установою.

 

  Основні повноваження Відділу

 

1. Відділ відповідно до покладених на нього завдань виконує контрольну, організаційну, інформаційну, аналітичну функції.

 

2. Відповідно до цього Відділ:

 

3.   З дійснює прийняття, реєстрацію, облік, сканування, розсилку документів (у тому числі з грифом „Для службового користування”), попередній розгляд та передання документів керівництву митн иці для визначення доручень та подальше їх направлення в підрозділи для виконання.

 

4 .   Контролює строки виконання документів, що надходять з Державної митної служби України, місцевих адміністрацій, інших органів державної влади та місцевого самоврядування, установ, підприємств, організацій та митних органів, звернень громадян, запитів на публічну інформацію, наказів та розпоряджень керівництва Державної митної служби України, рішень колегії Державної митної служби України, наказів, розпоряджень та доручень керівництва митн иці .

 

5 .   Здійснює реєстрацію, сканування, оформлення та розсилання вихідної кореспонденції митного органу електронною поштою, поштовим (простим, рекомендованим), спеціальним та фельд’єгерським зв’язком.

 

6 . У загальнює матеріали про хід виконання контрольних документів та аналізує стан виконавської дисципліни в митн иці . Уносить пропозиції щодо усунення порушень виконавської дисципліни й удосконалення системи контролю.

 

7 . Забезпечує реєстрацію, тиражування, розсилання та формування в справи наказів митн иці з основної діяльності, з адміністративно-господарської діяльності, про відрядження, а також розпоряджень керівництва митн иці . Здійснює контроль за строками їх виконання та дотриманням порядку роботи з наказами.

 

8 . Здійснює в установленому порядку реєстрацію та попередній розгляд письмових звернень громадян, контролює дотримання встановленого строку їх розгляду, аналізує стан роботи зі зверненнями громадян та особистого прийому громадян керівництвом митн иці , розробляє й уносить пропозиції щодо поліпшення цієї роботи.

 

9 . Розробляє на основі пропозицій підрозділів плани діяльності митн иці . Забезпечує їх моніторинг та здійснює контроль за їх виконанням.

 

10 . Організовує роботу структурних підрозділів митн иці з планування їх діяльності та підведення підсумків виконання планів діяльності митн иці , здійснює підготовку інформаційно-аналітичних довідок та іншої інформації з цих питань.

 

11 . Організовує разом з іншими підрозділами за дорученням керівника митн иці підготовку до проведення нарад.

 

12 . Забезпечує ведення протоколів нарад керівництва митн иці , їх реєстрацію, розсилання виконавцям, визначених у протоколах та контроль за виконанням їх рішень.

 

1 3. Здійснює моніторинг і контроль за виконанням структурними підрозділами митн иці  рішень колегії Державної митної служби України, планів діяльності Державної митної служби України.

 

14 . Розробляє проекти розпорядчих документів, технологічних схем, методичних рекомендацій, що регламентують порядок роботи з документами, у тому числі зі зверненнями громадян, здійснення контролю за виконавською дисципліною, ведення архівної справи та організаційного забезпечення.

 

15 . Спільно з іншими структурними підрозділами митного органу бере в межах своєї компетенції участь у розробленні проектів розпорядчих документів митн иці та візує їх.

 

16 . Візує накази з основної діяльності та з адміністративно-господарської діяльності.

 

17 .  Систематизує й формує у справи документи, що підлягають зберіганню, надає інформацію щодо вхідної та вихідної кореспонденції митн иці .

 

18 . Забезпечує відповідно до встановленого порядку приймання до архіву, систематизацію, зберігання та використання документів, складає зведену номенклатуру справ.

 

19 . Забезпечує підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях експертної комісії митн иці , організує проведення її засідань з питань експертизи наукової та практичної цінності документів. Здійснює відбір документів, складає та подає на розгляд експертній комісії акти про знищення документів, терміни зберігання яких закінчилися, забезпечує подальше їх погодження з відповідним державним архівом.

 

20 . Готує довідки за відомостями, які містяться в архівних матеріалах.

 

21 . Забезпечує дотримання у структурних підрозділах митн иці єдиного порядку впорядкування, обліку, схоронності, якості оброблення й використання документів (у тому числі документів з грифом „Для службового користування”), відбір документів для передання в архів, а також відбір для знищення документів, строки зберігання яких закінчилися.

 

22 . Здійснює підготовку копій документів, що вилучаються з архіву митн иці за протоколами про виїмку.

 

23 . Зберігає та використовує в установленому порядку гербову печатку з найменуванням митн иці , у тому числі для засвідчення документів, які оформлюються за результатами митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України.

 

24 . Забезпечує зберігання, облік і видачу структурним підрозділам номерних бланків митн иці , аналізує дані про їх використання. Контролює стан роботи з використання бланків у структурних підрозділах митного органу.

 

25 . Здійснює контроль за дотриманням посадовими особами митного органу вимог законодавчих, нормативно-правових актів, що регламентують  організацію та ведення діловодства (у тому числі документів з грифом „Для службового користування” та звернень громадян). Організовує перевірки з цього питання.

 

26 . Проводить організаційно-методичну роботу (навчання, семінари тощо) серед посадових осіб структурних підрозділів митного органу з питань діловодства, роботи зі зверненнями громадян, виконавської дисципліни, архівної справи та за іншими напрямами роботи, що належать до компетенції Відділу.

 

27 . Здійснює контроль за оформленням структурними підрозділами  митного органу документів відповідно до вимог нормативно-правових актів, проводить роботу, спрямовану на скорочення строків проходження й виконання документів, аналізує та узагальнює дані про хід і результати цієї роботи.

 

28. Організовує та проводить аналіз інформації про документообіг, потрібної для прийняття управлінських рішень.

 

29 . Узагальнює результати роботи Відділу з метою надання відповідної інформації керівництву митного органу та Державній митній службі України.

 

30 . Забезпечує впровадження сучасних інформаційних технологій у загальне діловодство, у тому числі діловодство за зверненнями громадян, архівну справу та під час контролю виконавської дисципліни.

 

31. Організовує збереження документаційного фонду митного органу та користування ним.

 

32. Організовує реєстрацію підписаних договорів, в яких відсутні фінансові зобов’язання, та зберігання їх підписаних та завізованих примірників.

 

Відділ має право:

 

1.   Отримувати в установленому порядку від підрозділів митниці інформацію, звітні дані, інші матеріали, потрібні для виконання покладених на Відділ завдань.

 

2. Вступати в межах своєї компетенції у зносини з іншими організаціями.

 

3. Перевіряти стан діловодства в підрозділах митн иці .

 

4. Брати участь у комплексних та тематичних перевірках митних органів з питань, що належать до компетенції Відділу.

 

5. Організовувати заняття й семінари з питань, що належать до компетенції Відділу.

 

6. Залучати за згодою керівників структурних підрозділів митн иці відповідних фахівців для вирішення покладених на Відділ завдань.

 

7. Повертати виконавцям на допрацювання неправильно оформлені документи без здійснення їх реєстрації.

 

 

 
« Основні завдання служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Луганської митниці   Основні функції структурних підрозділів Луганської митниці »