Головна Новини Інформаційний стенд Оприлюднення документів Громадська рада Митниця в об'єктиві Публічна інформація

 

Цілодобовий телефон довіри ДМСУ

0 (44) 247-27-19

Авторизація

Головна >


>


Публічна інформація >


>


Функції структурних підрозділів митниці >


>


Функції відділу фінансів, бухгалтерського обліку та звітності

Функції відділу фінансів, бухгалтерського обліку та звітності

Печать E-mail
(0 голосов)
12.11.2012 р.

Функції відділу фінансів, бухгалтерського обліку та звітності


1. Ведення відповідно до законодавства бухгалтерського обліку всіх господарських операцій, що здійснюються в митниці, шляхом відображення їх у регістрах бухгалтерського обліку, у тому числі обліку майна, вилученого відповідно до митного законодавства, обліку валютних цінностей, дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, прийнятих на зберігання, конфіскованих на підставі рішення суду тощо, в тому числі з використанням уніфікованої автоматизованої системи бухгалтерського обліку та звітності.


2. Складення на підставі даних бухгалтерського обліку фінансової, бюджетної, статистичної та іншої звітності й своєчасне подання її до Держмитслужби України та інших органів у встановленому порядку.


3. Здійснення поточного контролю за дотриманням бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, їх реєстрації в органах Державної казначейської служби України та здійсненням платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань, а також за правильністю зарахування та використання власних надходжень митного органу.


4. Складання та подання на затвердження керівництву Держмитслужби України структури, штатного розпису, кошторису митниці та змін до них з відповідними розрахунками й обґрунтуваннями згідно з доведеними Держмитслужбою України річними та помісячними розписами асигнувань загального фонду Державного бюджету України.


5. Участь у розгляді питань, пов’язаних зі зміною структури й штатної чисельності митниці; оперативний аналіз штатної чисельності, структури фонду оплати праці митниці, внесення обґрунтованих пропозицій керівництву митниці щодо їх оптимізації.


6. Здійснення постійного аналізу використання бюджетних коштів за напрямами витрат у межах затвердженого кошторису. У разі необхідності, внесення обґрунтованих пропозицій до Держмитслужби України щодо перерозподілу бюджетних асигнувань за напрямами витрат.


7. Проведення аналізу даних бухгалтерського обліку та звітності щодо причин виникнення та зростання дебіторської та кредиторської заборгованості, розробка та здійснення заходів щодо стягнення дебіторської та погашення кредиторської заборгованості, організація та проведення роботи з її списання відповідно до законодавства.


8. Внесення, на підставі оперативного аналізу даних статистичної, фінансової та бюджетної звітності, керівництву митниці, Управлінню фінансів, бухгалтерського обліку та звітності Держмитслужби України пропозицій щодо поліпшення фінансово-господарської діяльності митниці.

9. Безпосереднє розроблення проектів актів з питань, що належать до компетенції Відділу, наказів митниці з питань фінансово-господарської діяльності, у тому числі щодо використання та руху грошових коштів і матеріальних цінностей, а також преміювання, встановлення надбавок та виплати матеріальної допомоги працівникам митниці тощо. Проведення експертизи проектів таких актів з питань, що належать до компетенції Відділу.


10. Забезпечення дотримання вимог нормативно-правових актів щодо:


10.1 використання фінансових, матеріальних, нематеріальних та інформаційних ресурсів під час прийняття та оформлення документів щодо проведення господарських операцій;


10.2 інвентаризації необоротних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів, розрахунків та інших статей балансу.


10.3 Розгляд матеріалів і підготовка пропозицій керівництву митниці щодо необхідності й можливості розпорядження (у тому числі шляхом внутрішньовідомчого передання) виявленими не використовуваними матеріальними цінностями, подальше використання яких в митниці є неефективним, економічно недоцільним.


10.4 Участь в межах компетенції Відділу в укладанні договорів, їх реєстрації та виконанні відповідно до вимог законодавства та Порядку організації договірної роботи в митній службі України, затвердженому наказом Держмитслужби України від 18.11.2011 № 974.


10.5. Участь в межах компетенції Відділу у розгляді в установленому порядку разом з іншими структурними підрозділами договірних та майнових суперечок.


10.6. Ведення обліку плати за зберігання товарів і транспортних засобів на складах митних органів та контроль за її надходженням.


10.7. Ведення аналітичного обліку коштів, призначених для забезпечення справляння митних та інших платежів при ввезенні громадянами транспортних засобів на митну територію України для вільного обігу.

 

10.8. Ведення аналітичного обліку сум грошової застави, що вносяться громадянами при тимчасовому ввезенні товарів на митну територію України та транспортних засобів з метою транзиту через територію України.


10.9. Безпосередньо здійснювати митний контроль та митне оформлення в частині справляння інших митних платежів.


10.10.   Своєчасне перерахування у повному обсязі податків та зборів (обов’язкових платежів) до відповідних бюджетів, у тому числі до Державного бюджету України сплачених юридичними й фізичними особами податків та інших обов'язкових платежів, справляння яких згідно із законодавством покладено на митницю.


10.11. Контроль за переданням конфіскованого майна державному виконавцю у визначені законодавством строки.


10.12. Підготовка та проведення звірення обсягів конфіскованого майна, переданого органам Державної виконавчої служби України за актами опису й арешту майна, та фактичних перерахувань до Державного бюджету України.


10.13. Участь у тендерах (конкурсах) з визначення організатора митних аукціонів.


10.14. Участь у роботі комісії з розпорядження майном, вилученим відповідно до митного законодавства.


10.15 Контроль за дотриманням строків зберігання майна, вилученого відповідно до митного законодавства, на складах митниці, а також за договорами зберігання.


10.16. Перевірка правильності підготовлених документів для видачі чи передання для розпорядження в установленому порядку майна, вилученого відповідно до митного законодавства.


10.17 Організація та проведення звірень з торговельними організаціями щодо повноти та своєчасності розрахунків за реалізоване майно.


10.18. Участь у проведенні суцільної інвентаризації майна, вилученого відповідно до митного законодавства, в усіх місцях його зберігання.


10.19. Контроль за надходженням коштів від реалізації майна, оберненого на користь держави, до Державного бюджету України.


10.20. Підготовка та своєчасне подання Управлінню фінансів, бухгалтерського обліку та звітності Держмитслужби України звітних даних згідно з Табелем форм статистичної звітності.


10.21. Участь у розробці та реалізації технологічної схеми взаємодії підрозділів митниці при здійсненні вилучення, обліку, зберігання, оцінювання майна, вилученого відповідно до митного законодавства, та розпорядження ним.


10.22. Участь в роботі комісій, створених органами Державної виконавчої служби України з питань розпорядження конфіскованим майном.


10.23. Участь в опрацюванні проектів актів, що готуються структурними підрозділами митниці, і внесення пропозицій та зауважень до них.


10.24. Забезпечення охорони державної таємниці, службової інформації, що є власністю держави, а також службової інформації у Відділі.


10.25. Розгляд в межах компетенції Відділу скарг, заяв і пропозицій, які надходять від громадян та інших органів, підприємств, установ і організацій.

 

10.26. Здійснення контролю за повнотою надходження на реєстраційний рахунок митниці сум штрафів, нарахованих за протоколами про порушення митних правил у разі накладення штрафних санкцій митницею; своєчасне перерахування цих сум до Державного бюджету України.


 
« Функції митного поста «Ізварине»   Функції відділу оперативних чергових »