Головна Новини Інформаційний стенд Оприлюднення документів Громадська рада Митниця в об'єктиві Публічна інформація

 

Цілодобовий телефон довіри ДМСУ

0 (44) 247-27-19

Авторизація

Головна >


>


Накази Луганської митниці
Накази Луганської митниці

Оприлюднення наказів Луганської митниці, що зареєстровані в Мінюсті про структурні підрозділи

Печать E-mail
(0 голосов)
11.07.2012 р.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                      Наказ Луганської митниці

                                                                                       11 .0 6 .2012    №473

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відокремлений структурний підрозділ «Митний пост «Мілове»

Луганської митниці

 

1.   Загальні положення

1.1.   Це Положення визначає організаційно-правовий статус митного поста «Мілове» Луганської митниці (далі - митний пост).

1.2. Митний пост є митним органом, який входить до складу Луганської митниці як відокремлений структурний підрозділ і в зоні своєї діяльності забезпечує виконання завдань, покладених на митну службу України.

1.3. В своїй діяльності митний пост керується Конституцією України, Митним кодексом України, іншими законами України, міжнародними договорами України, укладеними в установленому законом порядку, актами Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері фінансів , рішеннями колегії та наказами центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері митної справи (далі - Державна митна служба України), наказами та розпорядженнями Луганської митниці, а також цим Положенням.

1.4. Митний пост створюється, реорганізується та ліквідується Державною митною служби України за поданням начальника Луганської митниці.

1.5. З метою забезпечення цілодобового виконання завдань та функцій, покладених на митний пост, чергові зміни митного оформлення працюють за змінним графіком роботи.

         1.6. Зона діяльності митного поста – територія міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Мілове-Чорткове».

1.7. Адреса митного поста: 92500 , Луганська область, Міловський район, с мт . Мілове, вул. Дружби Народів, 185.

2. Основні завдання  та функції митного поста

2.1. Забезпечуючи реалізацію митної політики України, митний пост виконує такі основні завдання:

2.1.1. З абезпечення правильного застосування, неухильного дотримання та запобігання невиконанню вимог законодавства України з питань державної митної справи .

2.1.2. З абезпечення виконання зобов'язань, передбачених міжнародними договорами України з питань державної митної справи, укладеними відповідно до закону .

2.1.3. С творення сприятливих умов для полегшення торгівлі, сприяння транзиту, збільшення товарообігу та пасажиропотоку через митний кордон України .

2.1.4. З дійснення митного контролю та виконання митних формальностей щодо товарів, транспортних засобів комерційного призначення, що переміщуються через митний кордон України, у тому числі на підставі електронних документів (електронне декларування), за допомогою технічних засобів контролю тощо .

2.1.5. А наліз та управління ризиками з метою визначення форм та обсягів митного контролю .

2.1.6. З абезпечення справляння митних платежів, контроль правильності обчислення, своєчасності та повноти їх сплати, застосування заходів щодо їх примусового стягнення у межах повноважень, визначених цим Кодексом, Податковим кодексом України та іншими актами законодавства України .

2.1.7. З астосування передбачених законом заходів митно-тарифного та нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, здійснення контролю за дотриманням усіма суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності та громадянами встановлених законодавством заборон та обмежень щодо переміщення окремих видів товарів через митний кордон України; здійснення заходів щодо недопущення переміщення через митний кордон України товарів, на які встановлені заборони та/або обмеження щодо переміщення через митний кордон України, а також товарів, які не відповідають вимогам якості та безпеки .

2.1.8. З дійснення контролю за дотриманням правил переміщення валютних цінностей через митний кордон України .

2.1.9. С прияння захисту прав інтелектуальної власності, вжиття заходів щодо запобігання переміщенню через митний кордон України товарів з порушеннями охоронюваних законом прав інтелектуальної власності .

2.1.10. З апобігання та протидія контрабанді, боротьба з порушеннями митних правил .

2.1.11. Здійснення в межах повноважень, визначених Митним кодексом України та цим Положенням,  контролю за діяльністю підприємств, які надають послуги з декларування товарів, перевезення та зберігання товарів, що переміщуються через митний кордон України чи перебувають під митним контролем, та здійснюють інші операції з такими товарами.

2.2. Митний пост відповідно до покладених на нього завдань:

2.2.1. З дійснює в зоні своєї діяльності митний контроль та митне оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України .

2.2.2. Н араховує та стягує митні платежі, інші податки та збори, справляння яких відповідно до законодавства України покладено на митні органи.

2.2.3. Здійснює контроль за достовірністю класифікації товарів згідно з УКТ ЗЕД, за правильністю визначення митної вартості та країни походження товарів, що переміщуються через митний кордон України.

2.2.4. З дійснює контроль за доставкою товарів і транспортних засобів, що перебувають під митним контролем, у митні органи призначення .

2.2.5. З дійснює контроль за переміщенням через митний кордон України товарів, що містять об'єкти права інтелектуальної власності .

2.2.6. Р еалізує заходи щодо запобігання контрабанді та порушен­ням митних правил;  проводить процесуальні  дії у справах про порушення митних правил в порядку визначеному Митним кодексом України .

2.2.7. В имагає від осіб, які переміщують товари, транспортні засоби комерційного призначення через митний кордон України, проводять діяльність, контроль за якою покладено на митні органи, надання документів та відомостей, встановлених Митним кодексом України, які необхідні для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, предметів і транспортних засобів .

2.2.8. В икористовує при здійсненні митного контролю технічні та спеціальні засоби, що безпечні для життя та здоров'я людей, тварин і рослин, не завдають шкоди товарам та транспортним засобам. Забезпечує експлуатацію цих засобів відповідно до вимог технічної документації, а також їх збереження .

2.2.9. Забезпечує об'єктивний та достовірний облік даних про переміщення товарів через митний кордон України; збирання, формування, опрацювання, узагальнення, всебічний аналіз та зберігання статистичної інформації з питань державної митної справи та зовнішньої торгівлі товарами.

2.2.10. Н адає щоденно Луганській митниці оперативну інформацію про обстановку в зоні своєї діяльності. У межах своєї компетенції вживає заходів для нормалізації оперативної обстановки в разі її ускладнення .  

2.2.11. З дійснює державний санітарно-епідеміологічний, ветеринарно-санітарний, фітосанітарний та екологічний контроль у формі попереднього документального контролю .  

2.2.12. В иконує інші завдання та функції, визначені Митним кодексом України та іншими законодавчими та нормативно-правовими актами з питань державної митної справи.

3. Керівництво митного поста

3.1. Керівництво митним постом здійснює начальник митного поста, який призначається на посаду і звільняється з посади керівником Державної митної служби України. Повноваження начальника митного поста визначаються цим Положенням та посадовою інструкцією.

3.2. Начальник митного поста має заступника, який призначається на посаду та звільняється з посади в порядку, визначеному Державною митною службою України. Повноваження заступника визначаються посадовою інструкцією.

3.3. Начальник митного поста відповідає за:

3.3.1. Я кісне, повне та своєчасне виконання покладених на митний пост завдань .

3.3.2. П овне та своєчасне справляння митних платежів у зоні діяльності митного поста .

3.3.3. Д отримання посадовими особами митного поста вимог законодавства України .

3.3.4. О рганізацію роботи митного поста з виявлення й припинення контрабанди та порушень митних правил .

3.3.5. С тан дотримання законодавства щодо захисту прав інтелектуальної власності .

3.3.6. О рганізацію роботи, в межах компетенції, з охорони праці, створення безпечних умов праці, забезпечення дотримання вимог пожежної безпеки.

3.4. Відповідно до покладених на нього обов’язків, в межах повноважень, визначених Митним Кодексом України і іншими нормативно-правовими актами, начальник митного поста:

3.4.1. П риймає рішення для забезпечення виконання завдань, покладених на митну службу України в зоні діяльності митного органу .

3.4.2. К онтролює виконання посадовими особами митного поста службових обов’язків .

3.4.3. Дає посадовим особам митного поста розпорядження та контролює їх виконання; контроллює якість і своєчасність виконання ними розпоряджень прямих керівників, наказів Державної митної служби України та Луганської митниці; підписує службові документи відповідно до своїх повноважень.

3.4.4. Надає керівництву Луганської митниці пропозиції щодо добору та розстановки кадрів, поліпшення роботи митного поста, щодо застосування заохочень і стягнень до посадових осіб митного поста.

3.4.5. О рганізує професійну підготовку особового складу митного поста  й бере участь у цій підготовці .

3.4.6. О рганізує та веде виховну й профілактичну роботу серед особового складу митного поста .

3.4.7. Забезпечує захист державної таємниці під час проведення всіх видів секретних робіт з документами та виробами, що містять державну таємницю, контролює виконання посадовими особами митного поста законодавства з питань охорони державної таємниці.

3.4.8. П риймає рішення про проведення митного огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів комерційного призначення у випадках, визначених Митним кодексом України та нормативно-правовими актами з питань митної справи .

3.4.9. У межах своєї компетенції вживає заходів до усунення причин, що призвели до порушення законних прав та інтересів осіб, які переміщують таовари та транспортні засоби через митний кордон України.

3.5 За невиконання завдань, покладених на митний пост, і своїх обов’язків начальник митного поста несе відповідальність згідно із законодавством України.

 

 

 

Начальник митного

поста «Мілове»

Луганської митниці                                                                                                                                                   А.В.Лєбєдєв

 

 

про структурні підрозділи

Печать E-mail
(0 голосов)
11.07.2012 р.

 

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

 

ЛУГАНСЬКА МИТНИЦЯ

 

НАКАЗ

       11.06. 20 12

                       №473  

Про затвердження Положення

про відокремлений структурний підрозділ

«Митний пост «Мілове»

Луганської митниці

 

            З метою забезпечення належного виконання завдань і функцій, покладених на митний пост «Мілове» Луганської митниці, керуючись статтями 544, 547 Митного кодексу України та відповідно до вимог п.3.2. наказу Державної митної служби України від 31.05.12 № 297 «Про створення митних постів»

   

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити Положення про відокремлений структурний підрозділ «Митний пост «Мілове» Луганської митниці (далі – Положення), додається.

   

2 . Начальнику митного поста «Мілове» Луганської митниці організувати ознайомлення, вивчення та виконання особовим складом митного поста затвердженого Положення.

   

3 . Вважати таким, що втратив чинність наказ Луганської митниці від 19.01.2012 року № 62 «Про затвердження Положення про митний пост «Мілове» Луганської митниці».

702000000/33/01.02.00.00

  4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника начальника митниці згідно з розподілом обов‘язків.

 

 

Начальник митниці                                                                          Д.В. Пудрик 

 

 

про структурні підрозділи

Печать E-mail
(0 голосов)
11.07.2012 р.

 

 

 

    

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Луганської митниці

11 .06. 12 №464

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відокремлений структурний підрозділ “Митний пост “Красний Луч“ Луганської митниці

 

 

1. Загальні  положення

 

1.1. Це Положення визначає організаційно-правовий статус митного поста « Красний Луч » Луганської митниці.

 

1.2. Митний пост «Красний Луч» є митним органом, який входить до складу Луганської митниці як відокремлений структурний підрозділ і в зоні своєї діяльності забезпечує виконання завдань, покладених на митну службу України.

 

1.3. В своїй діяльності митний пост «Красний Луч» керується Конституцією України, Митним кодексом України, іншими законами України, міжнародними договорами України, укладеними в установленому законом порядку, актами Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері фінансів, рішеннями колегії та наказами центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері митної справи (далі - Державна митна служба України), наказами та розпорядженнями Луганської митниці, а також цим Положенням.

 

1.4. Митний пост «Красний Луч» створюється, реорганізується та ліквідується Державною митною служби України за поданням начальника Луганської митниці.

 

         1. 5 . Зона діяльності митного поста – м.Красний Луч,   м. Антрацит та Антрацитівський район Луганської області.

 

         1. 6 . Адреса митного поста: 94520, Луганська область, м. Красний Луч, вулиця Луганське шосе, будинок 1.

 

2.      Основні завдання та функції митного поста “Красний Луч”

                    

        2.1. Забезпечення правильного застосування, неухильного дотримання та запобігання невиконанню вимог законодавства України з питань державної митної справи.

 

          2.2. Створення сприятливих умов для полегшення торгівлі, сприяння транзиту, збільшення товарообігу та пасажиропотоку через митний кордон України.

 

          2.3. Здійснення митного контролю та виконання митних формальностей щодо товарів, транспортних засобів комерційного призначення, що переміщуються через митний кордон України, у тому числі на підставі електронних документів (електронне декларування), за допомогою технічних засобів контролю тощо.

 

          2.4. Забезпечення справляння митних платежів, контроль правильності обчислення, своєчасності та повноти їх сплати, застосування заходів щодо їх примусового стягнення у межах повноважень, визначених цим Кодексом, Податковим кодексом України та іншими актами законодавства України.

 

          2.5. Застосування передбачених законом заходів митно-тарифного та нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, здійснення контролю за дотриманням усіма суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності та громадянами встановлених законодавством заборон та обмежень щодо переміщення окремих видів товарів через митний кордон України; здійснення заходів щодо недопущення переміщення через митний кордон України товарів, на які встановлені заборони та/або обмеження щодо переміщення через митний кордон України, а також товарів, які не відповідають вимогам якості та безпеки.

 

          2.6. Здійснення контролю за дотриманням правил переміщення валютних цінностей через митний кордон України.

 

          2.7. Сприяння захисту прав інтелектуальної власності, вжиття заходів щодо запобігання переміщенню через митний кордон України товарів з порушеннями охоронюваних законом прав інтелектуальної власності.

 

          2.8. Запобігання та протидія контрабанді, боротьба з порушеннями митних правил.

 

          2.9. Здійснення в межах повноважень, визначених Кодексом, контролю за діяльністю підприємств, які надають послуги з декларування товарів, перевезення та зберігання товарів, що переміщуються через митний кордон України чи перебувають під митним контролем, та здійснюють інші операції з такими товарами.

 

2.10.  Ведення митної статистики.

 

          2.11. Здійснення обміну документами та інформацією (у тому числі електронною) з іншими державними органами.

 

          2.12.  Митний пост відповідно до покладених на нього завдань:

 

          2.12.1. Здійснює в зоні своєї діяльності митний контроль і митне оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України.

 

         2.12.2. Здійснює контроль за достовірністю класифікації товарів згідно з УКТЗЕД, визначення митної вартості та країни походження товарів, що переміщуються через митний кордон України.

 

         2.12.3. Нараховує та стягує податки, збори й інші платежі, справляння яких відповідно до законодавства України покладено на митні органи.                         У встановленому порядку готує та надає відділу адміністрування митних платежів Луганської митниці інформацію з питань  справляння податків і зборів.

 

        2.12.4. Забезпечує проведення заходів щодо контролю за доставкою товарів і транспортних засобів, що перебувають під митним контролем, у митні органи призначення.

 

        2.12.5. Реалізує плани заходів щодо запобігання контрабанді та порушенням  митних правил; заводить справи про порушення митних правил.

 

        2.12.6. Регулярно інформує Луганську митницю про зовнішньоекономічні операції, здійснювані суб’єктами господарювання, розташованими в зоні його діяльності.

      

       2.12.7. Інформує Луганську митницю про порушення процедури міжнародних автомобільних перевезень.

 

       2.12.8. Вимагає від юридичних і фізичних осіб при здійсненні митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів комерційного призначення подання дозволів державних органів.

 

        2.12.9. Використовує в процесі здійснення митного контролю технічні та спеціальні засоби, що безпечні для життя й здоров’я людей, тварин і рослин та не завдають шкоди товарам і транспортним засобам. Забезпечує експлуатацію цих засобів відповідно до вимог технічної документації, а також їх збереження.

 

        2.12.10. Вживає заходів для забезпечення справляння в повному обсязі податків, зборів (інших обов’язкових платежів) в установленому законодавством порядку.

 

       2.12.11. Збирає та надає Луганській митниці дані митної статистики зовнішньої торгівлі товарами, дані спеціальної митної статистики.

 

        2.12.12. Використовує технологічні схеми митного контролю й митного оформлення товарів і транспортних засобів комерційного призначення. Бере участь у підготовці проектів нормативно-правових актів, технологічних схем, методичних рекомендацій та інструктивних матеріалів, які регулюють питання за напрямками діяльності митного поста.

 

2.12.13. Надає щоденно Луганській митниці оперативну інформацію про обстановку в зоні своєї діяльності. У межах своєї компетенції вживає заходів для нормалізації оперативної обстановки в разі її ускладнення.

 

5. Керівництво митним постом “Красний Луч”

 

3.1. Керівництво митним постом «Красний Луч» здійснює начальник митного поста, який призначається на посаду і звільняється з посади керівником Державної митної служби України. Повноваження начальника митного поста визначаються цим Положенням та посадовою інструкцією.

 

         3.2. Начальник митного поста  “Красний Луч” відповідає за:

 

-                якісне, повне та своєчасне виконання покладених на митний пост завдань;

 

-                повне та своєчасне справляння податків, зборів (інших обов’язкових платежів) у зоні діяльності митного поста;

 

-  дотримання посадовими особами митного поста вимог законодавства України;

 

-                організацію роботи з виявлення й припинення контрабанди та порушень митних правил;

 

-                організацію роботи з охорони праці, створення безпечних умов праці, забезпечення дотримання вимог пожежної безпеки.

 

          3.3. Начальник митного поста “Красний Луч” відповідно до покладених на нього обов’язків:

 

-    контролює виконання посадовими особами митного поста  службових обов’язків;

 

-     дає посадовим особам митного поста доручення та контролює їх виконання, якість і своєчасність виконання посадовими особами митного поста доручень Луганської митниці; підписує службові документи відповідно до своїх повноважень;

 

-  надає керівництву Луганської митниці пропозиції щодо добору та розстановки кадрів, поліпшення роботи митного поста;

 

-    організує професійну підготовку особового складу митного поста й бере участь у цій підготовці;

 

-     організує та веде виховну й профілактичну роботу серед особового складу митного поста; пропонує керівництву Луганської митниці застосування заохочень і стягнень до посадових осіб митного поста;

 

-  забезпечує захист державної таємниці під час проведення всіх видів секретних робіт з документами та виробами, що містять державну таємницю; контролює виконання посадовими особами митного поста законодавства з питань охорони державної таємниці;

 

-                у межах своєї компетенції вживає заходів до усунення причин, що призвели до порушення законних прав та інтересів суб’єктів підприємницької діяльності й громадян.

 

         3.4. За невиконання завдань, покладених на митний пост “Красний Луч”, і своїх обов’язків начальник митного поста “Красний Луч” несе відповідальність згідно із законодавством України.

 

 

 

Начальник

митного поста “Красний Луч“                                                 І.В.Баранов  

 

про структурні підрозділи

Печать E-mail
(0 голосов)
11.07.2012 р.

 

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

 

ЛУГАНСЬКА МИТНИЦЯ

 

НАКАЗ 

     11 . 06 . 20 12

                       №464  

 

Про затвердження Положення про

відокремлений структурний підрозділ

“Митний пост “Красний Луч“ Луганської митниц

 

З метою забезпечення належного виконання покладених на відокремлений структурний підрозділ “Митний пост “Красний Луч“ Луганської митниці завдань і функцій, раціонального розподілу обов’язків між працівниками митного поста, керуючись  статями 544, 547 Митного кодексу України та відповідно до вимог п.3.2  наказу Державної митної служби України від 31.05.2012 № 297 «Про створення митних  постів»  

НАКА З УЮ:

 

       1.Затвердити   Положення про відокремлений структурний підрозділ “Митний пост “Красний Луч“ Луганської митниці (додається).

 

       2. Начальнику митного поста “Красний Луч“ Луганської митниці організувати ознайомлення, вивчення та виконання особовим складом митного поста затвердженого Положення.

 

        3. Вважати таким, що втратив чинність наказ Луганської митниці від 19.01.2012 № 114 «Про затвердження  Положення про митний пост  «Красний Луч».          


          4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника  митниці згідно з розподілом обов’язків.

 

 

Начальник  митниці                                                                           Д.В. Пудрик

 

 

 

про структурні підрозділи

Печать E-mail
(0 голосов)
11.07.2012 р.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                      Наказ Луганської митниці

                                                                                        11.06.2012    №466

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відокремлений структурний підрозділ

«Митний  пост «Красна Талівка» Луганської митниці

 

1. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає організаційно-правовий статус митного поста «Красна Талівка»   Луганської митниці (далі - митний пост).

1.2. Митний пост є митним органом, який входить до складу Луганської митниці як відокремлений структурний підрозділ і в зоні своєї діяльності забезпечує виконання завдань, покладених на митну службу України.

1.3. В своїй діяльності митний пост керується Конституцією України, Митним кодексом України, іншими законами України, міжнародними договорами України, укладеними в установленому законом порядку, актами Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері фінансів , рішеннями колегії та наказами центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері митної справи (далі - Державна митна служба України), наказами та розпорядженнями Луганської митниці, а також цим Положенням.

1.4. Митний пост створюється, реорганізується та ліквідується Державною митною служби України за поданням начальника Луганської митниці.

1.4. До складу митного поста входять:

- сектор митного оформлення митного поста «Красна Талівка» № 1;

- сектор митного оформлення митного поста «Красна Талівка» № 2;

- сектор митного оформлення митного поста «Красна Талівка» № 3;

- сектор митного оформлення митного поста «Красна Талівка» № 4.

З метою забезпечення цілодобового виконання завдань та функцій, покладених на митний пост, сектори митного оформлення працюють за змінним графіком роботи.

1.5. Адреса митного поста: 93621, Луганська область, Станично-Луганський район, село  Красна Талівка.

1.6. Зона діяльності митного поста - територія пункту пропуску через державний кордон України для міжнародного автомобільного сполучення «Красна Талівка - Волошино».

2. Основні завдання  та функції митного поста

2.1. Забезпечуючи реалізацію митної політики України, митний пост виконує такі основні завдання:

2.1.1. Забезпечення правильного застосування, неухильного дотримання та запобігання невиконанню вимог законодавства України з питань державної митної справи.

2.1.2. Забезпечення виконання зобов'язань, передбачених міжнародними договорами України з питань державної митної справи, укладеними відповідно до закону.

2.1.3. Створення сприятливих умов для полегшення торгівлі, сприяння транзиту, збільшення товарообігу та пасажиропотоку через митний кордон України.

2.1.4. Здійснення митного контролю та виконання митних формальностей щодо товарів, транспортних засобів комерційного призначення, що переміщуються через митний кордон України, у тому числі на підставі електронних документів (електронне декларування), за допомогою технічних засобів контролю тощо.

2.1.5. Аналіз та управління ризиками з метою визначення форм та обсягів митного контролю.

2.1.6. Забезпечення справляння митних платежів, контроль правильності обчислення, своєчасності та повноти їх сплати, застосування заходів щодо їх примусового стягнення у межах повноважень, визначених цим Кодексом, Податковим кодексом України та іншими актами законодавства України.

2.1.7. Застосування передбачених законом заходів митно-тарифного та нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, здійснення контролю за дотриманням усіма суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності та громадянами встановлених законодавством заборон та обмежень щодо переміщення окремих видів товарів через митний кордон України; здійснення заходів щодо недопущення переміщення через митний кордон України товарів, на які встановлені заборони та/або обмеження щодо переміщення через митний кордон України, а також товарів, які не відповідають вимогам якості та безпеки.

2.1.8. Здійснення контролю за дотриманням правил переміщення валютних цінностей через митний кордон України.

2.1.9. Сприяння захисту прав інтелектуальної власності, вжиття заходів щодо запобігання переміщенню через митний кордон України товарів з порушеннями охоронюваних законом прав інтелектуальної власності.

2.1.10. Запобігання та протидія контрабанді, боротьба з порушеннями митних правил.

2.1.11. Здійснення в межах повноважень, визначених Митним кодексом України та цим Положенням,  контролю за діяльністю підприємств, які надають послуги з декларування товарів, перевезення та зберігання товарів, що переміщуються через митний кордон України чи перебувають під митним контролем, та здійснюють інші операції з такими товарами.

2.2. Митний пост відповідно до покладених на нього завдань:

2.2.1. Здійснює в зоні своєї діяльності митний контроль та митне оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України.

2.2.2. Нараховує та стягує митні платежі, інші податки та збори, справляння яких відповідно до законодавства України покладено на митні органи.

2.2.3. Здійснює контроль за достовірністю класифікації товарів згідно з УКТ ЗЕД, за правильністю визначення митної вартості та країни походження товарів, що переміщуються через митний кордон України.

2.2.4. Здійснює контроль за доставкою товарів і транспортних засобів, що перебувають під митним контролем, у митні органи призначення.

2.2.5. Здійснює контроль за переміщенням через митний кордон України товарів, що містять об'єкти права інтелектуальної власності.

2.2.6. Реалізує заходи щодо запобігання контрабанді та порушен­ням митних правил;  проводить процесуальні  дії у справах про порушення митних правил в порядку визначеному Митним кодексом України.

2.2.7. Вимагає від осіб, які переміщують товари, транспортні засоби комерційного призначення через митний кордон України, проводять діяльність, контроль за якою покладено на митні органи, надання документів та відомостей, встановлених Митним кодексом України, які необхідні для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, предметів і транспортних засобів.

2.2.8. використовує при здійсненні митного контролю технічні та спеціальні засоби, що безпечні для життя та здоров'я людей, тварин і рослин, не завдають шкоди товарам та транспортним засобам. Забезпечує експлуатацію цих засобів відповідно до вимог технічної документації, а також їх збереження.

2.2.9. Забезпечує об'єктивний та достовірний облік даних про переміщення товарів через митний кордон України; збирання, формування, опрацювання, узагальнення, всебічний аналіз та зберігання статистичної інформації з питань державної митної справи та зовнішньої торгівлі товарами.

2.2.10. Надає щоденно Луганській митниці оперативну інформацію про обстановку в зоні своєї діяльності. У межах своєї компетенції вживає заходів для нормалізації оперативної обстановки в разі її ускладнення. 

2.2.11. Здійснює державний санітарно-епідеміологічний, ветеринарно-санітарний, фітосанітарний та екологічний контроль у формі попереднього документального контролю. 

2.2.12. Виконує інші завдання та функції, визначені Митним кодексом України та іншими законодавчими та нормативно-правовими актами з питань державної митної справи.

3. Керівництво митного поста

3.1. Керівництво митним постом здійснює начальник митного поста, який призначається на посаду і звільняється з посади керівником Державної митної служби України. Повноваження начальника митного поста визначаються цим Положенням та посадовою інструкцією.

3.2. Начальник митного поста має заступника, який призначається на посаду та звільняється з посади в порядку, визначеному Державною митною службою України. Повноваження заступника визначаються посадовою інструкцією.

3.3. Начальник митного поста відповідає за:

3.3.1. Якісне, повне та своєчасне виконання покладених на митний пост завдань.

3.3.2. Повне та своєчасне справляння митних платежів у зоні діяльності митного поста.

3.3.3. Дотримання посадовими особами митного поста вимог законодавства України.

3.3.4. Організацію роботи митного поста з виявлення й припинення контрабанди та порушень митних правил.

3.3.5. Стан дотримання законодавства щодо захисту прав інтелектуальної власності.

3.3.6. Організацію роботи, в межах компетенції, з охорони праці, створення безпечних умов праці, забезпечення дотримання вимог пожежної безпеки.

3.4. Відповідно до покладених на нього обов’язків, в межах повноважень, визначених Митним Кодексом України і іншими нормативно-правовими актами, начальник митного поста:

3.4.1. Приймає рішення для забезпечення виконання завдань, покладених на митну службу України в зоні діяльності митного органу.

3.4.2. Контролює виконання посадовими особами митного поста службових обов’язків.

3.4.3. Дає посадовим особам митного поста розпорядження та контролює їх виконання; контролює якість і своєчасність виконання ними розпоряджень прямих керівників, наказів Державної митної служби України та Луганської митниці; підписує службові документи відповідно до своїх повноважень.

3.4.4. Надає керівництву Луганської митниці пропозиції щодо добору та розстановки кадрів, поліпшення роботи митного поста, щодо застосування заохочень і стягнень до посадових осіб митного поста.

3.4.5. Організує професійну підготовку особового складу митного поста  й бере участь у цій підготовці.

3.4.6. Організує та веде виховну й профілактичну роботу серед особового складу митного поста.

3.4.7. Забезпечує захист державної таємниці під час проведення всіх видів секретних робіт з документами та виробами, що містять державну таємницю, контролює виконання посадовими особами митного поста законодавства з питань охорони державної таємниці.

3.4.8. Приймає рішення про проведення митного огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів комерційного призначення у випадках, визначених Митним кодексом України та нормативно-правовими актами з питань митної справи.

3.4.9. У межах своєї компетенції вживає заходів до усунення причин, що призвели до порушення законних прав та інтересів осіб, які переміщують товари та транспортні засоби через митний кордон України.

3.5 За невиконання завдань, покладених на митний пост, і своїх обов’язків начальник митного поста несе відповідальність згідно із законодавством України.

 

 

 

Заступник начальника митного

поста «Красна Талівка»

Луганської митниці                                                                       В.В.Турманов

 

 
<< [Первая] < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следующая > [Последняя] >>
Результаты 19 - 27 из 154