Головна Новини Інформаційний стенд Оприлюднення документів Громадська рада Митниця в об'єктиві Публічна інформація

 

Цілодобовий телефон довіри ДМСУ

0 (44) 247-27-19

Опитування

Який сервіс Ви хотіли б найбільше бачити на сайті Луганської митниці?

Авторизація

Корисні посилання

Сайт Прес-служби ДМСУ
 

Інструкція про порядок обліку,зберігання і використання документів,що становлять службову інформацію у митній службі України

(0 голосов)
08.11.2012 р.

 

 

Інструкція
про порядок обліку, зберігання і використання документів та інших
матеріальних носіїв інформації, які містять відомості, що становлять службову інформацію у
митній службі України

 

 

Загальні положення

 

1.     Інструкція про порядок обліку, зберігання і використання документів та інших матеріальних носіїв інформації, які містять відомості, що становлять службову інформацію у митній службі України (далі – Інструкція) , встановлює загальні правила порядку обліку, зберігання і використання документів, даних та інших матеріальних носіїв, які містять відомості, що становлять службову інформацію у структурних підрозділах Держмитслужби України, митних органах, митних організаціях, спеціалізованому навчальному закладі та науково-дослідній установі митної служби України (далі - митні органи).

 Інструкція розроблена з урахуванням вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» (далі – Закон).

 

2.     Порядок організації роботи з документами з питань мобілізаційної підготовки здійснюється відповідно до вимог цієї Інструкції.

 

3.     Відповідно до вимог частини другої статті 6 Закону до службової інформації може належати інформація, що міститься в документах суб'єктів владних повноважень, які становлять внутрішньовідомчу службову кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов'язані з розробкою напряму діяльності митної служби України або здійсненням контрольних функцій органами державної влади, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень.

 

4.     Документам, що містять відомості, що становлять службову інформацію, присвоюється гриф обмеження доступу " Для службового користування " (далі - документи з грифом обмеження доступу "Для службового користування")

 

 

 Необхідність проставлення грифа обмеження доступу " Для службового користування " визначається на підставі Переліку відомостей, які  містять службову інформацію митних органів, спеціалізованих митних установ і організацій, і документів та інших матеріальних носіїв такої інформації, яким надається гриф обмеження доступу "Для службового користування", затвердженого наказом Держмитслужби України від 22.04.2009 №377  (далі – Перелік).

 

5.      Перелік розглядається експертною комісією з проведення експертизи цінності документів Держмитслужби України (далі - експертна комісія), створеною відповідно до законодавства.

Подання щодо віднесення інформації до службової інформації подається керівником структурного підрозділу до експертної комісії, рішення якої є підставою для включення інформації до Переліку. Рішення експертної комісії оформляється протоколом.

 

6. Перелік погоджується експертною комісією та затверджується наказом Держмитслужби України.

7. Митні органи керуються Переліком розробленим та затвердженим Держмитслужбою України.

          8. Перелік  у митних органах не може бути обмеженим у доступі.

 

          9. Перелік та Інструкція не мають грифів обмеження доступу і розміщуються на офіційних веб-сайтах  митних органів.

   

          10. Відповідальність за правильне надання документам грифу обмеження доступу " Для службового користування " покладається на посадових осіб митних органів, які готують, підписують  або затверджують ці документи.

 

          11. До роботи з документами з грифом обмеження доступу "Для службового користування" допускаються посадові особи митного органу шляхом складання списків:

для управлінь, які у складі департаментів Держмитслужби України - за рішенням керівника  управління з обов'язковим погодженням із Управлінням справами Організаційно – розпорядчого департаменту та затвердженням у директора відповідного департаменту;

для самостійних управлінь Держмитслужби України - за рішенням керівника  управління з обов'язковим погодженням із службою діловодства та погодженням із Управлінням справами Організаційно – розпорядчого департаменту та затвердженням у керівництва Держмитслужби України відповідно до функціонального розподілу повноважень;

для митних органів – за рішенням керівника  структурного підрозділу  з обов'язковим погодженням із відділом (сектором) організаційного та документального забезпечення (далі – служба діловодства) та затвердженням у заступника начальника митного органу відповідно до функціонального розподілу повноважень.

 

12. Посадові особи митних органів допускаються до роботи з документами мобілізаційного характеру з грифом обмеження доступу  "Для службового користування" на підставі списку, складеного мобілізаційним підрозділом, погодженого з службою діловодства та затвердженого керівником митного органу.

 

13. У разі змін особового складу список підлягає оновленню.

 

          14. Посадові особи, які працюють з документами з грифом обмеження доступу "Для службового користування", в обов'язковому порядку підлягають ознайомленню під розписку із цією Інструкцією  та  відповідними нормативно  - правовими актами України з цих питань.

 

          15. Керівник митного органу у разі потреби має право зняти гриф обмеження доступу "Для службового користування" з документів, підготовлених цим митним органом чи його структурним підрозділом, якщо відомості, що містяться у цих документах, не відповідають Переліку.

Керівник митного органу, який затвердив Перелік має право зняти гриф обмеження доступу "Для службового користування" з документів, які містять службову інформацію, визначену цим Переліком.

Виключення інформації з грифом обмеження доступу "Для службового користування" з  Переліку здійснюється на підставі рішення експертної комісії за поданням керівника структурного підрозділу та  митного органу.

 

          16. На документах, з яких знято гриф обмеження доступу " Для службового користування " , робиться відповідна відмітка та повідомляються усі особи, митні органи, установи та організації, яким надсилався цей документ.

 

          17. Запобігання розголошенню відомостей, що містяться в документах з грифом обмеження доступу "Для службового користування" та випадкам втрат таких документів покладається на режимно-секретні підрозділи та посадові особи митних органів, які відповідають за захист інформації.

 

 

 

 

Підготовка та друкування документів

з грифом обмеження доступу "Для службового користування".

 

          18. Друкування документів з грифом обмеження доступу " Для службового користування " здійснюється виконавцями цих документів з використанням інформаційної, телекомунікаційної або інформаційно-телекомунікаційної системи тільки після створення в ній комплексної системи захисту інформації та підтвердження відповідності створеної системи вимогам нормативних документів з питань технічного захисту інформації у порядку, встановленому законодавством.

          19. Дозвіл на використання інформаційної, телекомунікаційної або інформаційно-телекомунікаційної системи із зазначеною метою надається згідно з наказом митного органу за наявності атестата відповідності комплексної системи захисту інформації.

 

          20. На документах (у необхідних випадках – і на їх проектах), які містять відомості, що становлять службову інформацію, у правому верхньому куті першої сторінки проставляються гриф обмеження доступу " Для службового користування " і номер примірника. Якщо гриф обмеження доступу  "Для службового користування" неможливо нанести безпосередньо на матеріальний носій інформації, він має бути зазначений у супровідному документі до нього. 

 

          Під  час  підготовки   та  реєстрації  мобілізаційних   документів   на кожному їх примірнику в правому верхньому кутку нижче грифа обмеження доступу проставляється позначка  " Літера " М " .

          21. На звороті останньої сторінки кожного примірника документа особа, яка здійснює друкування документа, зазначає кількість надрукованих примірників, прізвище виконавця, своє прізвище і дату друкування документа .

            22.   У супровідному листі до документів з грифом обмеження доступу "Для службового користування" окремими пунктами після слів " Додаток: " по кожному документу зазначаються його вид, кількість аркушів, реєстраційний номер, номер примірника, гриф обмеження доступу " Для службового користування " .

 

Облік документів та інших матеріальних носіїв інформації

  з грифом обмеження доступу "Для службового користування"

          23. Відповідальність за організацію обліку, забезпечення правильного ведення, зберігання та використання документів та інших матеріальних носіїв інформації, які містять відомості, що становлять службову інформацію, та їх копій, контроль за дотриманням цієї Інструкції покладається на керівників митних органів.

          24. Приймання, реєстрація, розмноження, зберігання й здійснення контролю за виконанням і проходженням документів та інших матеріальних носіїв з грифом обмеження доступу "Для службового користування" інформації здійснюється централізовано: в Держмитслужбі України в Управлінні справами Організаційно – розпорядчого департаменту; в митних органах - службі діловодства.

          25. Кореспонденція з грифом обмеження доступу " Для службового користування " , що надходить до митних органів, у тому числі документи, створені за допомогою персональних комп'ютерів (ПК), приймаються і розкриваються посадовими особами, які визначені відповідальними за роботу з такими документами наказом митного органу. При цьому перевіряються номери, кількість сторінок та примірників документів, а також наявність додатків, зазначених у супровідних листах.

          26. У разі надходження документі з грифом обмеження доступу " Для службового користування " , у неробочий час  приймаються оперативним черговим митного органу, який, не розкриваючи цей конверт, передає до служби діловодства митного органу під підпис у перший робочий день.

          27. У разі відсутності або порушенні цілісності, пошкодження конверта, упакування, що спричинило неможливість прочитання тексту документа, посадова особа служби діловодства митного органу, яка згідно з посадовими обов’язками здійснює прийом та розкриття конвертів із документами з грифом обмеження доступу " Для службового користування " складає акт у двох примірниках за формою 1 (додаток 1). Один примірник акта надсилається відправникові, другий – зберігається у службі діловодства митного органу.

          28. Надіслані не за адресою документи з грифом обмеження доступу " Для службового користування " повертають відправнику в день отримання, або не пізніше наступного робочого дня.

          29. На документи з грифом обмеження доступу " Для службового користування " поширюється вимога одноразовості реєстрації.

          30. Реєстрація документів з грифом обмеження доступу "Для службового користування" в митних органах здійснюється у ПІК "Канцелярія" (без приєднання до реєстраційної картки текстового файла та розкриття повного змісту документа).

          Після реєстраційного номеру обов’язково додається позначка " ДСК " .

В облікових формах обов'язково зазначається № примірника.

31. Усі документи з грифом обмеження доступу "Для службового користування" , що надходять до структурних підрозділів, підлягають обов’язковому обліку. Облік документів, що надійшли до підрозділів митного органу може здійснюватися за реєстраційно-контрольними картками або в журналі обліку документів з грифом обмеження доступу "Для службового користування", за  формою наведеною у додатку 2. Аркуші журналів нумеруються, прошнуровуються та опечатуються. На звороті останнього обліченого аркуша робиться запис посадовою особою служби діловодства митного органу про кількість аркушів у журналі та завіряється печаткою " Для пакетів " .

32. Картотека нумерується, прошнуровується та опечатується. На звороті останнього обліченого аркуша робиться запис про кількість карток у картотеці, який підписується відповідальною особою служби діловодства митного органу та завіряється печаткою " Для пакетів " .

33. Облік магнітних носіїв інформації з грифом обмеження доступу "Для службового користування" ведеться окремо від обліку паперових носіїв такої інформації у журналі за формою  згідно з додатком 3.

34. Проходження документів з грифом обмеження доступу "Для службового користування" повинно своєчасно відображатися у реєстраційно-контрольних картках (далі - РКК) ПІК " Канцелярія " або у журналах та включати відмітку про дату повернення оригіналу відповідного документа до служби діловодства митного органу, прізвища, ім'я та по батькові  отримувача, № справи, у якій буде зберігатися документ.

35 . Передача документів, які містять відомості, що становлять службову інформацію, від одного структурного підрозділу митного органу до іншого здійснюється з обов’язковою відміткою в РКК ПІК «Канцелярія» або у журналах.

 

Розмноження і розсилання (відправлення) документів та

інших матеріальних носіїв інформації  з грифом обмеження доступу "Для службового користування"

 

36. Відповідальність за розмноження  документів з грифом обмеження доступу "Для службового користування" несуть керівники митних органів та  структурних підрозділів, у яких вони тиражуються. Документи з грифом обмеження доступу "Для службового користування", одержані від сторонніх організацій, можуть бути розмножені тільки за їх згодою.

37. Розмноження документів з грифом  обмеження доступу "Для службового користування" на розмножувальних апаратах здійснюється з дозволу керівника митного органу або керівника структурного підрозділу за підписаними ним нарядами під контролем служби діловодства. Облік розмножених документів здійснюється за кількістю їх примірників у журналі за формою  згідно з додатком 4.

38. Розмножені примірники вхідних документів обліковуються за номером цього документа, про що робиться позначка на розмноженому документі  та у формах обліку. Нумерація додатково розмножених примірників продовжується від останнього номера примірників, що були розмножені раніше. Наприклад: розмножені копії примірника №10 обліковуються за порядком: № 10/1, 10/2, 10/3 і т.д.

39.  Під час розмноження документів з грифом обмеження доступу " Для службового користування » " з використанням засобів копіювально-розмножувальної техніки заходи технічного захисту інформації здійснюються  відповідно до законодавства.

40. Розмноження документів з грифом обмеження доступу " Для службового користування " на розмножувальних апаратах здійснюється службою діловодства митного органу згідно з розрахунком розсилки, який готує виконавець  цього документа.

41.  Розсилання (відправлення) документів та інших матеріальних носіїв інформації, які містять відомості, що становлять службову інформацію з грифом обмеження  доступу " Для службового користування " , здійснюється на підставі розрахунку розсилки та заявки на розмноження, які підписуються керівником структурного підрозділу митного органу, який відповідальний за виконання цього документа та керівником служби діловодства митного органу, із зазначенням облікових номерів примірників відповідно до переліку, що розсилаються. У розрахунку розсилки на документи з грифом обмеження доступу " Для службового користування " обов'язково  біля адресата зазначається  відповідний № примірника.

42. Документи з грифом обмеження доступу " Для службового користування " , що розсилаються, повинні бути вкладені у конверти або упаковані таким чином, щоб виключалася можливість доступу до них та ознайомлення з їх змістом сторонніх осіб. Забороняється використовувати конверти із прозорими "віконцями".

43. На конвертах зазначають адреси та назви одержувача і відправника, номери вкладених документів із зазначенням позначки " ДСК " та проставлянням печатки "Для пакетів". Забороняється зазначати прізвища і посади адресата, а також прізвища виконавців документів і назви структурних підрозділів.

          44. Розсилання документів з грифом обмеження доступу "Для службового користування" між  митними органами, іншими організаціями здійснюється рекомендованими поштовими відправленнями, або фельд’єгерською чи кур’єрською службою, які доставляють документи під розписку в реєстрі.

          45. Доставка документів з грифом обмеження доступу "Для службового користування" "Нарочно" до інших організацій та осіб може здійснюватися працівниками структурних підрозділів митного органу з дозволу керівника митного органу з використанням службового транспорту в межах одного населеного пункту без відхилення від маршруту та з обов’язковою відміткою про документ у журналах вихідної кореспонденції "Нарочно".

          46. У разі розсилання мобілізаційних документів, на конвертах додатково зазначають позначку " Літера " М " .

Пересилати мобілізаційні документи в одному конверті з документами, що не стосуються мобілізаційних питань, забороняється.

Порядок використання документів та інших матеріальних
носіїв інформації
з грифом обмеження доступу "Для службового користування"

          47. До роботи з документами з грифом обмеження доступу " Для службового користування " допускаються посадові особи, які мають безпосереднє відношення до цих документів.

 Для архівних справ дозвіл на видачу документів з грифом обмеження доступу " Для службового користування " оформлюється за встановленою формою та підписується  керівником митного органу.

Виконавець документа та особи, які візували та підписували документ, допускаються до нього без спеціального дозволу.

          48. Справи і документи з грифом обмеження доступу " Для службового користування " з архіву митного органу видаються виконавцям і приймаються від них під розписку в журналі обліку (додаток 5).

          49. У разі зміни працівників, відповідальних за облік і зберігання документів з грифом обмеження доступу " Для службового користування " , складається акт прийому-передачі цих документів за довільною формою та затверджується керівником митного органу або структурного підрозділу.

            50. Забороняється користуватися відомостями з документів з грифом обмеження доступу " Для службового користування " для відкритих виступів або опублікування в засобах масової інформації, експонувати такі документи на відкритих виставках, демонструвати їх на стендах або в інших громадських місцях.

            51 . Ознайомлення з документами з грифом обмеження доступу " Для службового користування " ,  зняття копій працівниками митного органу здійснюється на підставі дозволу керівництва митного органу за поданням керівника структурного підрозділу із зазначенням обґрунтування.

            52. Представники інших установ або організацій допускаються до ознайомлення і роботи з документами з грифом обмеження доступу " Для службового користування " з дозволу керівництва митного органу, за наявності письмового запиту іншої установи або організації, в яких вони працюють, із зазначенням характеру завдання, що виконується.

          53. Якщо митний орган отримав документи з грифом обмеження доступу " Для службового користування " від інших установ або організацій, їх копіювання, оприлюднення, ознайомлення з такими документами представників сторонніх установ (засобів масової інформації) може бути здійснене лише за письмовою згодою установ, які є авторами таких документів.

           

Порядок зберігання, знищення документів та інших
матеріальних носіїв інформації з
грифом обмеження доступу "Для службового користування"

 

            54.   Документи з грифом обмеження доступу " Для службового користування " повинні зберігатися у шафах (сейфах), які надійно замикаються та опечатуються.

            55. Документи з грифом обмеження доступу " Для службового користування " , видані для роботи з дозволу керівника митного органу або структурного підрозділу  підлягають поверненню у той самий день посадовій особі, відповідальній за діловодство в структурному підрозділі для подальшого належного зберігання.

            56 . Окремі документи з грифом обмеження доступу " Для службового користування " з дозволу керівника структурного підрозділу митного органу можуть бути у виконавця протягом строку, необхідного для виконання завдання, за умови повного забезпечення їх схоронності і додержання правил зберігання.

            57.   Документи з грифом обмеження доступу " Для службового користування " після їх виконання формуються у справи. Порядок формування цих справ передбачається номенклатурами справ загального  діловодства.

          58. У номенклатуру справ в обов’язковому порядку включаються всі довідкові та реєстраційні картотеки і журнали на документи з грифом обмеження доступу " Для службового користування " .

59. У разі долучення документа з грифом  обмеження доступу  " Для службового користування " до справи з документами, що не мають такого грифа, на справі ставиться позначка " ДСК " , а до номенклатури справ вносяться відповідні зміни.

          60. Справи з документами з грифом обмеження доступу " Для службового користування " повинні мати внутрішні описи.

          61. У випадку ліквідації митного органу рішення про подальше використання службової інформації приймає ліквідаційна комісія.

            62. Забороняється виносити документи з грифом обмеження доступу " Для службового користування " за межі службових приміщень митного органу.

          63. У разі потреби керівник структурного підрозділу за погодженням з керівництвом митного органу може дозволити виконавцям винести за межі службових приміщень документи з грифом обмеження доступу " Для службового користування " для їх погодження, підписання тощо в організаціях, що розташовані в межах одного населеного пункту.

          64. Особам, які відряджені до інших населених пунктів, забороняється мати при собі матеріальні носії інформації з грифом обмеження доступу " Для службового користування " . Ці матеріальні носії повинні бути заздалегідь надіслані на адресу іншої установи або організації за місцем відрядження співробітника відповідно до порядку, встановленого пунктами 43 – 48 цієї Інструкції.

          65. Перевірка наявності документів з грифом обмеження доступу " Для службового користування " та дотримання вимог роботи з ними структурними підрозділами митного органу здійснюється щорічно комісією, яка призначається наказом митного органу. До складу цієї комісії обов’язково включаються посадові особи митного органу, яким доручено реєстрацію, облік і зберігання цих документів, працівники структурних підрозділів, а також головний інспектор режимно-секретної роботи митного органу.

66. Перевірка наявності  документів з грифом обмеження доступу " Для службового користування " проводиться шляхом звірки фактичної наявності документів з обліковими даними. Одночасно з перевіркою наявності документів  здійснюється перевірка печаток й штампів.

          67. Результати перевірки наявності документів з грифом обмеження доступу " Для службового користування» " та дотримання порядку роботи з ними оформляються актом за формою згідно з додатком 6.

          68. Інформація про факти втрати документів з грифом обмеження доступу " Для службового користування " або розголошення відомостей, що містяться в них, терміново доводиться до відома керівництва митного органу, головному інспектору режимно-секретної роботи, служби діловодства митного органу, а також письмово повідомляються органи Служби безпеки України із зазначенням обставин втрати документів чи розголошення відомостей та вжитих заходів.

          69. Для розслідування факту втрати документів з грифом обмеження доступу " Для службового користування " або встановлення факту розголошення відомостей, що містяться в них, наказом митного органу призначається комісія, висновок якої подається керівництву митного органу.

          70. Відповідні записи про втрачені документи з грифом обмеження доступу « " Для службового користування " вносяться до облікових форм ПІК " Канцелярія " (у журнал) на підставі акта комісії, затвердженого керівництвом митного органу.

          71. За порушення, що призвели до розголошення інформації з грифом обмеження доступу " Для службового користування " , втрати або незаконного знищення документів з грифом обмеження доступу " Для службового користування " , а також інших вимог цієї Інструкції винні посадові особи несуть відповідальність згідно із законодавством.

          72. Відібрані для знищення справи з грифом обмеження доступу " Для службового користування " , що не мають наукової, історико-культурної цінності та втратили практичне значення, можуть оформлятися окремим актом або включатися у загальний акт разом з іншими несекретними справами, відібраними до знищення. При цьому у графі " Заголовки справ " після номерів цих справ проставляється відмітка " ДСК " .

          73. Відібрані для знищення документи, справи і видання з грифом обмеження доступу " Для службового користування " перед здачею на переробку як макулатура повинні в обов’язковому порядку подрібнюватися до стану, що виключає можливість їх прочитання.

          74. Після знищення матеріалів з грифом обмеження доступу " Для службового користування " в облікових документах (РКК, журналах, номенклатурах справ, описах справ тимчасового зберігання) робиться відмітка " Знищено. Акт від (дата) №__ " .

          75. Телефонні та адресні довідники (списки абонентів АТС-10, АТС-100, АТС-200), друкарський брак знищуються без акта, але з відміткою в облікових формах, що засвідчується підписами виконавця і посадової особи відповідальної за їх облік і зберігання.

 

 

Облік, зберігання і використання печаток,

штампів  та  бланків

 

76. Обов’язковому обліку в митних органах підлягають гербові печатки, штампи з повною назвою митного органу, бланки митного органу, тощо.

 

          77. Наказом керівника митного органу призначаються посадові особи, які несуть персональну відповідальність за їх облік і зберігання.

 

          78. Облік печаток і штампів ведеться у журналі за формою згідно з додатком 6, а бланків – у журналі за формою згідно з додатком 7. Видача бланків здійснюється під розписку у відповідних журналах.

 

          79. Сторінки журналів обліку печаток, штампів і бланків нумеруються, журнали прошнуровуються, опечатуються та вносяться до номенклатури справ.

 

          80. Печатки і штампи повинні зберігатися у сейфах або металевих шафах. Бланки дозволяється зберігати у шафах, які надійно замикаються й опечатуються.

 

          81. Знищення використаних бланків здійснюється за актами з позначкою у відповідних облікових формах.

 

          82. Перевірку наявності печаток, штампів і бланків щорічно проводить комісія, призначена наказом  керівника митного органу.

 

          83. У разі виявлення порушень правил зберігання, комісія складає акт за довільною формою та інформує керівника митного органу. Результати перевірки вносяться у відповідні облікові форми.

 

          84. Печатки та штампи знищуються комісією, призначеною наказом  керівника митного органу. Знищення печаток та штампів здійснюється за актами з позначкою у відповідних облікових формах.

 

Забезпечення доступу до службової інформації під час прийому іноземних делегацій , груп та окремих іноземців

 

          85. Рішення про можливість прийому митним органом іноземних делегацій, груп та окремих іноземців (далі - іноземці) приймається керівництвом Держмитслужби України.

 Безпосередню організацію прийому іноземців і роботи з ними забезпечує Департамент розвитку митної інфраструктури та міжнародного співробітництва Держмитслужби України.

          86. Департамент розвитку митної інфраструктури та міжнародного співробітництва разом з іншими підрозділами Держмитслужби України, що беруть участь у прийомі іноземців, розробляє програму роботи з іноземцями, яка повинна містити:

1) підстави, мету та строк перебування іноземців;

2) список посадових осіб Держмитслужби України, відповідальних за прийом іноземців і проведення роботи з ними, а також за здійснення інших заходів, пов'язаних з візитом;

3 ) переліки:

питань, які плануються для обговорення, із зазначенням обсягу і характеру інформації, що може бути передана іноземцям;

структурних підрозділів та службових приміщень митних органів, які іноземцям дозволено відвідати;

місць, де застосовуватимуться іноземцями кіно-, фото-, аудіо- і відеоапаратура, інші технічні засоби, і порядок їх застосування;

маршрутів і порядок переміщення іноземців на території митного органу.

87. Програма роботи з іноземцями затверджується наказом Держмитслужби України.

        

88. З метою запобігання просоченню службової інформації всі матеріальні носії інформації, які плануються для передачі іноземцям, попередньо оцінюються експертною комісією Держмитслужби України. За результатами оцінки комісія складає акт експертизи:

за наявності в матеріальних носіях службової інформації з грифом обмеження доступу " Для службового користування " - згідно з додатком 8;

за відсутності в матеріальних носіях службової інформації, з грифом обмеження доступу " Для службового користування " - згідно з додатком 9.

 

89. Експертиза матеріальних носіїв інформації проводиться експертною комісією Держмитслужби України до затвердження керівництвом Держмитслужби України програми проведення зустрічі з іноземцями.

 

90. У разі коли експертною комісією Держмитслужби України виявлено в матеріальних носіях службову інформацію з грифом обмеження доступу " Для службового користування "  у акті, складеному згідно з додатком 9 зазначаються назва таких матеріальних носіїв та відповідний пункт переліку відомостей, які містять службову інформацію, що є власністю держави.

 

91. Передача іноземцям зазначених в акті матеріальних носіїв, які містять службову інформацію, здійснюється з дозволу керівника Держмитслужби України.

 

92. У разі коли експертною комісією не виявлено в матеріальних носіях службову інформацію, рішення про передачу іноземцям таких носіїв приймається керівництвом Держмитслужби України на підставі акта згідно з додатком 9.

 

93. Приміщення для прийому іноземців до початку відвідання та після його завершення перевіряються посадовими особами структурного підрозділу Держмитслужби України, який відповідає за технічний захист інформації.

 

94. Повноваження осіб, на яких покладаються функції з організації прийому і проведення роботи з іноземцями, визначаються у відповідних програмах та письмовими розпорядженнями керівництва Держмитслужби України та Департаменту розвитку митної інфраструктури та міжнародного співробітництва. Посадові особи, які беруть участь у прийомі і проведенні роботи з іноземцями, повинні діяти лише в межах наданих їм повноважень і забезпечувати збереження службової інформації.

 

95. Під час прийому і проведення роботи з іноземцями забороняється залишати іноземців у службових приміщеннях та на території митного органу без супроводу.

 

96. Департамент розвитку митної інфраструктури та міжнародного співробітництва веде журнал обліку ділових зустрічей з іноземними делегаціями, групами та окремими іноземцями за формою згідно з   додатком 11.

 

97. За підсумками прийому і проведення роботи з іноземцями Департамент розвитку митної інфраструктури та міжнародного співробітництва складає у довільній формі звіт про виконання відповідної програми.

 

98. Звіт готується в кількох примірниках, затверджується керівником Держмитслужби України та надсилається за його рішенням заінтересованим організаціям.

 

99. Програма роботи з іноземцями, акт експертизи та звіт про виконання програми зберігаються в Департаменті розвитку митної інфраструктури та міжнародного співробітництва в окремій номенклатурній справі.

 

         100. Керівники структурних підрозділів Держмитслужби України, що приймають іноземців, зобов'язані здійснювати контроль за діяльністю осіб, на яких покладаються функції організації прийому і проведення роботи з іноземцями, а також за виконанням відповідних програм.

 

         101. У разі потреби в одночасному здійсненні охорони службової інформації і забезпечення режиму секретності під час прийому іноземців захист службової та секретної інформації проводиться відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 19.07.2006 № 1000.

 

 

Директор Організаційно-розпорядчого

департаменту                                                                                      П.В.Пашко

 

 

Інструкція про порядок обліку,зберігання і використання документів,що становлять службову інформацію у митній службі України

(0 голосов)
08.11.2012 р.

 

 

Інструкція
про порядок обліку, зберігання і використання документів та інших
матеріальних носіїв інформації, які містять відомості, що становлять службову інформацію у
митній службі України

 

 

Загальні положення

 

1.     Інструкція про порядок обліку, зберігання і використання документів та інших матеріальних носіїв інформації, які містять відомості, що становлять службову інформацію у митній службі України (далі – Інструкція) , встановлює загальні правила порядку обліку, зберігання і використання документів, даних та інших матеріальних носіїв, які містять відомості, що становлять службову інформацію у структурних підрозділах Держмитслужби України, митних органах, митних організаціях, спеціалізованому навчальному закладі та науково-дослідній установі митної служби України (далі - митні органи).

 Інструкція розроблена з урахуванням вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» (далі – Закон).

 

2.     Порядок організації роботи з документами з питань мобілізаційної підготовки здійснюється відповідно до вимог цієї Інструкції.

 

3.     Відповідно до вимог частини другої статті 6 Закону до службової інформації може належати інформація, що міститься в документах суб'єктів владних повноважень, які становлять внутрішньовідомчу службову кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов'язані з розробкою напряму діяльності митної служби України або здійсненням контрольних функцій органами державної влади, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень.

 

4.     Документам, що містять відомості, що становлять службову інформацію, присвоюється гриф обмеження доступу " Для службового користування " (далі - документи з грифом обмеження доступу "Для службового користування")

 

 

 Необхідність проставлення грифа обмеження доступу " Для службового користування " визначається на підставі Переліку відомостей, які  містять службову інформацію митних органів, спеціалізованих митних установ і організацій, і документів та інших матеріальних носіїв такої інформації, яким надається гриф обмеження доступу "Для службового користування", затвердженого наказом Держмитслужби України від 22.04.2009 №377  (далі – Перелік).

 

5.      Перелік розглядається експертною комісією з проведення експертизи цінності документів Держмитслужби України (далі - експертна комісія), створеною відповідно до законодавства.

Подання щодо віднесення інформації до службової інформації подається керівником структурного підрозділу до експертної комісії, рішення якої є підставою для включення інформації до Переліку. Рішення експертної комісії оформляється протоколом.

 

6. Перелік погоджується експертною комісією та затверджується наказом Держмитслужби України.

7. Митні органи керуються Переліком розробленим та затвердженим Держмитслужбою України.

          8. Перелік  у митних органах не може бути обмеженим у доступі.

 

          9. Перелік та Інструкція не мають грифів обмеження доступу і розміщуються на офіційних веб-сайтах  митних органів.

   

          10. Відповідальність за правильне надання документам грифу обмеження доступу " Для службового користування " покладається на посадових осіб митних органів, які готують, підписують  або затверджують ці документи.

 

          11. До роботи з документами з грифом обмеження доступу "Для службового користування" допускаються посадові особи митного органу шляхом складання списків:

для управлінь, які у складі департаментів Держмитслужби України - за рішенням керівника  управління з обов'язковим погодженням із Управлінням справами Організаційно – розпорядчого департаменту та затвердженням у директора відповідного департаменту;

для самостійних управлінь Держмитслужби України - за рішенням керівника  управління з обов'язковим погодженням із службою діловодства та погодженням із Управлінням справами Організаційно – розпорядчого департаменту та затвердженням у керівництва Держмитслужби України відповідно до функціонального розподілу повноважень;

для митних органів – за рішенням керівника  структурного підрозділу  з обов'язковим погодженням із відділом (сектором) організаційного та документального забезпечення (далі – служба діловодства) та затвердженням у заступника начальника митного органу відповідно до функціонального розподілу повноважень.

 

12. Посадові особи митних органів допускаються до роботи з документами мобілізаційного характеру з грифом обмеження доступу  "Для службового користування" на підставі списку, складеного мобілізаційним підрозділом, погодженого з службою діловодства та затвердженого керівником митного органу.

 

13. У разі змін особового складу список підлягає оновленню.

 

          14. Посадові особи, які працюють з документами з грифом обмеження доступу "Для службового користування", в обов'язковому порядку підлягають ознайомленню під розписку із цією Інструкцією  та  відповідними нормативно  - правовими актами України з цих питань.

 

          15. Керівник митного органу у разі потреби має право зняти гриф обмеження доступу "Для службового користування" з документів, підготовлених цим митним органом чи його структурним підрозділом, якщо відомості, що містяться у цих документах, не відповідають Переліку.

Керівник митного органу, який затвердив Перелік має право зняти гриф обмеження доступу "Для службового користування" з документів, які містять службову інформацію, визначену цим Переліком.

Виключення інформації з грифом обмеження доступу "Для службового користування" з  Переліку здійснюється на підставі рішення експертної комісії за поданням керівника структурного підрозділу та  митного органу.

 

          16. На документах, з яких знято гриф обмеження доступу " Для службового користування " , робиться відповідна відмітка та повідомляються усі особи, митні органи, установи та організації, яким надсилався цей документ.

 

          17. Запобігання розголошенню відомостей, що містяться в документах з грифом обмеження доступу "Для службового користування" та випадкам втрат таких документів покладається на режимно-секретні підрозділи та посадові особи митних органів, які відповідають за захист інформації.

 

 

 

 

Підготовка та друкування документів

з грифом обмеження доступу "Для службового користування".

 

          18. Друкування документів з грифом обмеження доступу " Для службового користування " здійснюється виконавцями цих документів з використанням інформаційної, телекомунікаційної або інформаційно-телекомунікаційної системи тільки після створення в ній комплексної системи захисту інформації та підтвердження відповідності створеної системи вимогам нормативних документів з питань технічного захисту інформації у порядку, встановленому законодавством.

          19. Дозвіл на використання інформаційної, телекомунікаційної або інформаційно-телекомунікаційної системи із зазначеною метою надається згідно з наказом митного органу за наявності атестата відповідності комплексної системи захисту інформації.

 

          20. На документах (у необхідних випадках – і на їх проектах), які містять відомості, що становлять службову інформацію, у правому верхньому куті першої сторінки проставляються гриф обмеження доступу " Для службового користування " і номер примірника. Якщо гриф обмеження доступу  "Для службового користування" неможливо нанести безпосередньо на матеріальний носій інформації, він має бути зазначений у супровідному документі до нього. 

 

          Під  час  підготовки   та  реєстрації  мобілізаційних   документів   на кожному їх примірнику в правому верхньому кутку нижче грифа обмеження доступу проставляється позначка  " Літера " М " .

          21. На звороті останньої сторінки кожного примірника документа особа, яка здійснює друкування документа, зазначає кількість надрукованих примірників, прізвище виконавця, своє прізвище і дату друкування документа .

            22.   У супровідному листі до документів з грифом обмеження доступу "Для службового користування" окремими пунктами після слів " Додаток: " по кожному документу зазначаються його вид, кількість аркушів, реєстраційний номер, номер примірника, гриф обмеження доступу " Для службового користування " .

 

Облік документів та інших матеріальних носіїв інформації

  з грифом обмеження доступу "Для службового користування"

          23. Відповідальність за організацію обліку, забезпечення правильного ведення, зберігання та використання документів та інших матеріальних носіїв інформації, які містять відомості, що становлять службову інформацію, та їх копій, контроль за дотриманням цієї Інструкції покладається на керівників митних органів.

          24. Приймання, реєстрація, розмноження, зберігання й здійснення контролю за виконанням і проходженням документів та інших матеріальних носіїв з грифом обмеження доступу "Для службового користування" інформації здійснюється централізовано: в Держмитслужбі України в Управлінні справами Організаційно – розпорядчого департаменту; в митних органах - службі діловодства.

          25. Кореспонденція з грифом обмеження доступу " Для службового користування " , що надходить до митних органів, у тому числі документи, створені за допомогою персональних комп'ютерів (ПК), приймаються і розкриваються посадовими особами, які визначені відповідальними за роботу з такими документами наказом митного органу. При цьому перевіряються номери, кількість сторінок та примірників документів, а також наявність додатків, зазначених у супровідних листах.

          26. У разі надходження документі з грифом обмеження доступу " Для службового користування " , у неробочий час  приймаються оперативним черговим митного органу, який, не розкриваючи цей конверт, передає до служби діловодства митного органу під підпис у перший робочий день.

          27. У разі відсутності або порушенні цілісності, пошкодження конверта, упакування, що спричинило неможливість прочитання тексту документа, посадова особа служби діловодства митного органу, яка згідно з посадовими обов’язками здійснює прийом та розкриття конвертів із документами з грифом обмеження доступу " Для службового користування " складає акт у двох примірниках за формою 1 (додаток 1). Один примірник акта надсилається відправникові, другий – зберігається у службі діловодства митного органу.

          28. Надіслані не за адресою документи з грифом обмеження доступу " Для службового користування " повертають відправнику в день отримання, або не пізніше наступного робочого дня.

          29. На документи з грифом обмеження доступу " Для службового користування " поширюється вимога одноразовості реєстрації.

          30. Реєстрація документів з грифом обмеження доступу "Для службового користування" в митних органах здійснюється у ПІК "Канцелярія" (без приєднання до реєстраційної картки текстового файла та розкриття повного змісту документа).

          Після реєстраційного номеру обов’язково додається позначка " ДСК " .

В облікових формах обов'язково зазначається № примірника.

31. Усі документи з грифом обмеження доступу "Для службового користування" , що надходять до структурних підрозділів, підлягають обов’язковому обліку. Облік документів, що надійшли до підрозділів митного органу може здійснюватися за реєстраційно-контрольними картками або в журналі обліку документів з грифом обмеження доступу "Для службового користування", за  формою наведеною у додатку 2. Аркуші журналів нумеруються, прошнуровуються та опечатуються. На звороті останнього обліченого аркуша робиться запис посадовою особою служби діловодства митного органу про кількість аркушів у журналі та завіряється печаткою " Для пакетів " .

32. Картотека нумерується, прошнуровується та опечатується. На звороті останнього обліченого аркуша робиться запис про кількість карток у картотеці, який підписується відповідальною особою служби діловодства митного органу та завіряється печаткою " Для пакетів " .

33. Облік магнітних носіїв інформації з грифом обмеження доступу "Для службового користування" ведеться окремо від обліку паперових носіїв такої інформації у журналі за формою  згідно з додатком 3.

34. Проходження документів з грифом обмеження доступу "Для службового користування" повинно своєчасно відображатися у реєстраційно-контрольних картках (далі - РКК) ПІК " Канцелярія " або у журналах та включати відмітку про дату повернення оригіналу відповідного документа до служби діловодства митного органу, прізвища, ім'я та по батькові  отримувача, № справи, у якій буде зберігатися документ.

35 . Передача документів, які містять відомості, що становлять службову інформацію, від одного структурного підрозділу митного органу до іншого здійснюється з обов’язковою відміткою в РКК ПІК «Канцелярія» або у журналах.

 

Розмноження і розсилання (відправлення) документів та

інших матеріальних носіїв інформації  з грифом обмеження доступу "Для службового користування"

 

36. Відповідальність за розмноження  документів з грифом обмеження доступу "Для службового користування" несуть керівники митних органів та  структурних підрозділів, у яких вони тиражуються. Документи з грифом обмеження доступу "Для службового користування", одержані від сторонніх організацій, можуть бути розмножені тільки за їх згодою.

37. Розмноження документів з грифом  обмеження доступу "Для службового користування" на розмножувальних апаратах здійснюється з дозволу керівника митного органу або керівника структурного підрозділу за підписаними ним нарядами під контролем служби діловодства. Облік розмножених документів здійснюється за кількістю їх примірників у журналі за формою  згідно з додатком 4.

38. Розмножені примірники вхідних документів обліковуються за номером цього документа, про що робиться позначка на розмноженому документі  та у формах обліку. Нумерація додатково розмножених примірників продовжується від останнього номера примірників, що були розмножені раніше. Наприклад: розмножені копії примірника №10 обліковуються за порядком: № 10/1, 10/2, 10/3 і т.д.

39.  Під час розмноження документів з грифом обмеження доступу " Для службового користування » " з використанням засобів копіювально-розмножувальної техніки заходи технічного захисту інформації здійснюються  відповідно до законодавства.

40. Розмноження документів з грифом обмеження доступу " Для службового користування " на розмножувальних апаратах здійснюється службою діловодства митного органу згідно з розрахунком розсилки, який готує виконавець  цього документа.

41.  Розсилання (відправлення) документів та інших матеріальних носіїв інформації, які містять відомості, що становлять службову інформацію з грифом обмеження  доступу " Для службового користування " , здійснюється на підставі розрахунку розсилки та заявки на розмноження, які підписуються керівником структурного підрозділу митного органу, який відповідальний за виконання цього документа та керівником служби діловодства митного органу, із зазначенням облікових номерів примірників відповідно до переліку, що розсилаються. У розрахунку розсилки на документи з грифом обмеження доступу " Для службового користування " обов'язково  біля адресата зазначається  відповідний № примірника.

42. Документи з грифом обмеження доступу " Для службового користування " , що розсилаються, повинні бути вкладені у конверти або упаковані таким чином, щоб виключалася можливість доступу до них та ознайомлення з їх змістом сторонніх осіб. Забороняється використовувати конверти із прозорими "віконцями".

43. На конвертах зазначають адреси та назви одержувача і відправника, номери вкладених документів із зазначенням позначки " ДСК " та проставлянням печатки "Для пакетів". Забороняється зазначати прізвища і посади адресата, а також прізвища виконавців документів і назви структурних підрозділів.

          44. Розсилання документів з грифом обмеження доступу "Для службового користування" між  митними органами, іншими організаціями здійснюється рекомендованими поштовими відправленнями, або фельд’єгерською чи кур’єрською службою, які доставляють документи під розписку в реєстрі.

          45. Доставка документів з грифом обмеження доступу "Для службового користування" "Нарочно" до інших організацій та осіб може здійснюватися працівниками структурних підрозділів митного органу з дозволу керівника митного органу з використанням службового транспорту в межах одного населеного пункту без відхилення від маршруту та з обов’язковою відміткою про документ у журналах вихідної кореспонденції "Нарочно".

          46. У разі розсилання мобілізаційних документів, на конвертах додатково зазначають позначку " Літера " М " .

Пересилати мобілізаційні документи в одному конверті з документами, що не стосуються мобілізаційних питань, забороняється.

Порядок використання документів та інших матеріальних
носіїв інформації
з грифом обмеження доступу "Для службового користування"

          47. До роботи з документами з грифом обмеження доступу " Для службового користування " допускаються посадові особи, які мають безпосереднє відношення до цих документів.

 Для архівних справ дозвіл на видачу документів з грифом обмеження доступу " Для службового користування " оформлюється за встановленою формою та підписується  керівником митного органу.

Виконавець документа та особи, які візували та підписували документ, допускаються до нього без спеціального дозволу.

          48. Справи і документи з грифом обмеження доступу " Для службового користування " з архіву митного органу видаються виконавцям і приймаються від них під розписку в журналі обліку (додаток 5).

          49. У разі зміни працівників, відповідальних за облік і зберігання документів з грифом обмеження доступу " Для службового користування " , складається акт прийому-передачі цих документів за довільною формою та затверджується керівником митного органу або структурного підрозділу.

            50. Забороняється користуватися відомостями з документів з грифом обмеження доступу " Для службового користування " для відкритих виступів або опублікування в засобах масової інформації, експонувати такі документи на відкритих виставках, демонструвати їх на стендах або в інших громадських місцях.

            51 . Ознайомлення з документами з грифом обмеження доступу " Для службового користування " ,  зняття копій працівниками митного органу здійснюється на підставі дозволу керівництва митного органу за поданням керівника структурного підрозділу із зазначенням обґрунтування.

            52. Представники інших установ або організацій допускаються до ознайомлення і роботи з документами з грифом обмеження доступу " Для службового користування " з дозволу керівництва митного органу, за наявності письмового запиту іншої установи або організації, в яких вони працюють, із зазначенням характеру завдання, що виконується.

          53. Якщо митний орган отримав документи з грифом обмеження доступу " Для службового користування " від інших установ або організацій, їх копіювання, оприлюднення, ознайомлення з такими документами представників сторонніх установ (засобів масової інформації) може бути здійснене лише за письмовою згодою установ, які є авторами таких документів.

           

Порядок зберігання, знищення документів та інших
матеріальних носіїв інформації з
грифом обмеження доступу "Для службового користування"

 

            54.   Документи з грифом обмеження доступу " Для службового користування " повинні зберігатися у шафах (сейфах), які надійно замикаються та опечатуються.

            55. Документи з грифом обмеження доступу " Для службового користування " , видані для роботи з дозволу керівника митного органу або структурного підрозділу  підлягають поверненню у той самий день посадовій особі, відповідальній за діловодство в структурному підрозділі для подальшого належного зберігання.

            56 . Окремі документи з грифом обмеження доступу " Для службового користування " з дозволу керівника структурного підрозділу митного органу можуть бути у виконавця протягом строку, необхідного для виконання завдання, за умови повного забезпечення їх схоронності і додержання правил зберігання.

            57.   Документи з грифом обмеження доступу " Для службового користування " після їх виконання формуються у справи. Порядок формування цих справ передбачається номенклатурами справ загального  діловодства.

          58. У номенклатуру справ в обов’язковому порядку включаються всі довідкові та реєстраційні картотеки і журнали на документи з грифом обмеження доступу " Для службового користування " .

59. У разі долучення документа з грифом  обмеження доступу  " Для службового користування " до справи з документами, що не мають такого грифа, на справі ставиться позначка " ДСК " , а до номенклатури справ вносяться відповідні зміни.

          60. Справи з документами з грифом обмеження доступу " Для службового користування " повинні мати внутрішні описи.

          61. У випадку ліквідації митного органу рішення про подальше використання службової інформації приймає ліквідаційна комісія.

            62. Забороняється виносити документи з грифом обмеження доступу " Для службового користування " за межі службових приміщень митного органу.

          63. У разі потреби керівник структурного підрозділу за погодженням з керівництвом митного органу може дозволити виконавцям винести за межі службових приміщень документи з грифом обмеження доступу " Для службового користування " для їх погодження, підписання тощо в організаціях, що розташовані в межах одного населеного пункту.

          64. Особам, які відряджені до інших населених пунктів, забороняється мати при собі матеріальні носії інформації з грифом обмеження доступу " Для службового користування " . Ці матеріальні носії повинні бути заздалегідь надіслані на адресу іншої установи або організації за місцем відрядження співробітника відповідно до порядку, встановленого пунктами 43 – 48 цієї Інструкції.

          65. Перевірка наявності документів з грифом обмеження доступу " Для службового користування " та дотримання вимог роботи з ними структурними підрозділами митного органу здійснюється щорічно комісією, яка призначається наказом митного органу. До складу цієї комісії обов’язково включаються посадові особи митного органу, яким доручено реєстрацію, облік і зберігання цих документів, працівники структурних підрозділів, а також головний інспектор режимно-секретної роботи митного органу.

66. Перевірка наявності  документів з грифом обмеження доступу " Для службового користування " проводиться шляхом звірки фактичної наявності документів з обліковими даними. Одночасно з перевіркою наявності документів  здійснюється перевірка печаток й штампів.

          67. Результати перевірки наявності документів з грифом обмеження доступу " Для службового користування» " та дотримання порядку роботи з ними оформляються актом за формою згідно з додатком 6.

          68. Інформація про факти втрати документів з грифом обмеження доступу " Для службового користування " або розголошення відомостей, що містяться в них, терміново доводиться до відома керівництва митного органу, головному інспектору режимно-секретної роботи, служби діловодства митного органу, а також письмово повідомляються органи Служби безпеки України із зазначенням обставин втрати документів чи розголошення відомостей та вжитих заходів.

          69. Для розслідування факту втрати документів з грифом обмеження доступу " Для службового користування " або встановлення факту розголошення відомостей, що містяться в них, наказом митного органу призначається комісія, висновок якої подається керівництву митного органу.

          70. Відповідні записи про втрачені документи з грифом обмеження доступу « " Для службового користування " вносяться до облікових форм ПІК " Канцелярія " (у журнал) на підставі акта комісії, затвердженого керівництвом митного органу.

          71. За порушення, що призвели до розголошення інформації з грифом обмеження доступу " Для службового користування " , втрати або незаконного знищення документів з грифом обмеження доступу " Для службового користування " , а також інших вимог цієї Інструкції винні посадові особи несуть відповідальність згідно із законодавством.

          72. Відібрані для знищення справи з грифом обмеження доступу " Для службового користування " , що не мають наукової, історико-культурної цінності та втратили практичне значення, можуть оформлятися окремим актом або включатися у загальний акт разом з іншими несекретними справами, відібраними до знищення. При цьому у графі " Заголовки справ " після номерів цих справ проставляється відмітка " ДСК " .

          73. Відібрані для знищення документи, справи і видання з грифом обмеження доступу " Для службового користування " перед здачею на переробку як макулатура повинні в обов’язковому порядку подрібнюватися до стану, що виключає можливість їх прочитання.

          74. Після знищення матеріалів з грифом обмеження доступу " Для службового користування " в облікових документах (РКК, журналах, номенклатурах справ, описах справ тимчасового зберігання) робиться відмітка " Знищено. Акт від (дата) №__ " .

          75. Телефонні та адресні довідники (списки абонентів АТС-10, АТС-100, АТС-200), друкарський брак знищуються без акта, але з відміткою в облікових формах, що засвідчується підписами виконавця і посадової особи відповідальної за їх облік і зберігання.

 

 

Облік, зберігання і використання печаток,

штампів  та  бланків

 

76. Обов’язковому обліку в митних органах підлягають гербові печатки, штампи з повною назвою митного органу, бланки митного органу, тощо.

 

          77. Наказом керівника митного органу призначаються посадові особи, які несуть персональну відповідальність за їх облік і зберігання.

 

          78. Облік печаток і штампів ведеться у журналі за формою згідно з додатком 6, а бланків – у журналі за формою згідно з додатком 7. Видача бланків здійснюється під розписку у відповідних журналах.

 

          79. Сторінки журналів обліку печаток, штампів і бланків нумеруються, журнали прошнуровуються, опечатуються та вносяться до номенклатури справ.

 

          80. Печатки і штампи повинні зберігатися у сейфах або металевих шафах. Бланки дозволяється зберігати у шафах, які надійно замикаються й опечатуються.

 

          81. Знищення використаних бланків здійснюється за актами з позначкою у відповідних облікових формах.

 

          82. Перевірку наявності печаток, штампів і бланків щорічно проводить комісія, призначена наказом  керівника митного органу.

 

          83. У разі виявлення порушень правил зберігання, комісія складає акт за довільною формою та інформує керівника митного органу. Результати перевірки вносяться у відповідні облікові форми.

 

          84. Печатки та штампи знищуються комісією, призначеною наказом  керівника митного органу. Знищення печаток та штампів здійснюється за актами з позначкою у відповідних облікових формах.

 

Забезпечення доступу до службової інформації під час прийому іноземних делегацій , груп та окремих іноземців

 

          85. Рішення про можливість прийому митним органом іноземних делегацій, груп та окремих іноземців (далі - іноземці) приймається керівництвом Держмитслужби України.

 Безпосередню організацію прийому іноземців і роботи з ними забезпечує Департамент розвитку митної інфраструктури та міжнародного співробітництва Держмитслужби України.

          86. Департамент розвитку митної інфраструктури та міжнародного співробітництва разом з іншими підрозділами Держмитслужби України, що беруть участь у прийомі іноземців, розробляє програму роботи з іноземцями, яка повинна містити:

1) підстави, мету та строк перебування іноземців;

2) список посадових осіб Держмитслужби України, відповідальних за прийом іноземців і проведення роботи з ними, а також за здійснення інших заходів, пов'язаних з візитом;

3 ) переліки:

питань, які плануються для обговорення, із зазначенням обсягу і характеру інформації, що може бути передана іноземцям;

структурних підрозділів та службових приміщень митних органів, які іноземцям дозволено відвідати;

місць, де застосовуватимуться іноземцями кіно-, фото-, аудіо- і відеоапаратура, інші технічні засоби, і порядок їх застосування;

маршрутів і порядок переміщення іноземців на території митного органу.

87. Програма роботи з іноземцями затверджується наказом Держмитслужби України.

        

88. З метою запобігання просоченню службової інформації всі матеріальні носії інформації, які плануються для передачі іноземцям, попередньо оцінюються експертною комісією Держмитслужби України. За результатами оцінки комісія складає акт експертизи:

за наявності в матеріальних носіях службової інформації з грифом обмеження доступу " Для службового користування " - згідно з додатком 8;

за відсутності в матеріальних носіях службової інформації, з грифом обмеження доступу " Для службового користування " - згідно з додатком 9.

 

89. Експертиза матеріальних носіїв інформації проводиться експертною комісією Держмитслужби України до затвердження керівництвом Держмитслужби України програми проведення зустрічі з іноземцями.

 

90. У разі коли експертною комісією Держмитслужби України виявлено в матеріальних носіях службову інформацію з грифом обмеження доступу " Для службового користування "  у акті, складеному згідно з додатком 9 зазначаються назва таких матеріальних носіїв та відповідний пункт переліку відомостей, які містять службову інформацію, що є власністю держави.

 

91. Передача іноземцям зазначених в акті матеріальних носіїв, які містять службову інформацію, здійснюється з дозволу керівника Держмитслужби України.

 

92. У разі коли експертною комісією не виявлено в матеріальних носіях службову інформацію, рішення про передачу іноземцям таких носіїв приймається керівництвом Держмитслужби України на підставі акта згідно з додатком 9.

 

93. Приміщення для прийому іноземців до початку відвідання та після його завершення перевіряються посадовими особами структурного підрозділу Держмитслужби України, який відповідає за технічний захист інформації.

 

94. Повноваження осіб, на яких покладаються функції з організації прийому і проведення роботи з іноземцями, визначаються у відповідних програмах та письмовими розпорядженнями керівництва Держмитслужби України та Департаменту розвитку митної інфраструктури та міжнародного співробітництва. Посадові особи, які беруть участь у прийомі і проведенні роботи з іноземцями, повинні діяти лише в межах наданих їм повноважень і забезпечувати збереження службової інформації.

 

95. Під час прийому і проведення роботи з іноземцями забороняється залишати іноземців у службових приміщеннях та на території митного органу без супроводу.

 

96. Департамент розвитку митної інфраструктури та міжнародного співробітництва веде журнал обліку ділових зустрічей з іноземними делегаціями, групами та окремими іноземцями за формою згідно з   додатком 11.

 

97. За підсумками прийому і проведення роботи з іноземцями Департамент розвитку митної інфраструктури та міжнародного співробітництва складає у довільній формі звіт про виконання відповідної програми.

 

98. Звіт готується в кількох примірниках, затверджується керівником Держмитслужби України та надсилається за його рішенням заінтересованим організаціям.

 

99. Програма роботи з іноземцями, акт експертизи та звіт про виконання програми зберігаються в Департаменті розвитку митної інфраструктури та міжнародного співробітництва в окремій номенклатурній справі.

 

         100. Керівники структурних підрозділів Держмитслужби України, що приймають іноземців, зобов'язані здійснювати контроль за діяльністю осіб, на яких покладаються функції організації прийому і проведення роботи з іноземцями, а також за виконанням відповідних програм.

 

         101. У разі потреби в одночасному здійсненні охорони службової інформації і забезпечення режиму секретності під час прийому іноземців захист службової та секретної інформації проводиться відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 19.07.2006 № 1000.

 

 

Директор Організаційно-розпорядчого

департаменту                                                                                      П.В.Пашко

 

 

Графік особистого прийому громадян та представників юридичних осіб в Державній митній службі України

(0 голосов)
08.11.2012 р.

ГРАФІК

особистого прийому громадян та представників юридичних осіб в Державній митній службі України

(вул. Дегтярівська, 11-г, м. Київ, 04119)

 

№ З/П

Посада

Дні прийому, телефон для запису

Години прийому

1

2

3

4

1

Калєтнік

Ігор Григорович

Голова Держмитслужби України

четвертий вівторок

(щомісяця)

247-26-88

15.00 – 17.00

2

Дороховський

Олександр Миколайович

перший заступник Голови Держмитслужби України

перший четвер

третій четвер

(щомісяця)

247-26-88

16.00 – 18.00

16.00 – 18.00 

3

Дериволков

Степан Дмитрович

заступник Голови Держмитслужби України

перша середа

третя середа

(щомісяця)

247-26-88

16.00 – 18.00

16.00 – 18.00 

4

Організаційно-розпорядчий  департамент

вівторок

247-26-88

14.00 – 15.00

4.1

Управління справами

вівторок

247-26-88

15.00 – 16.00

 

5

Департамент організації митного контролю та оформлення

понеділок

247-27-17

247-27-04

16.00 – 17.00

5.1

Управління організації та технологій митного контролю

п’ятниця

247-27-80

15.00 – 16.00

 

5.2

Управління декларування та митних режимів

середа

247-27-81

14.00 – 15.00

 

5.3

Відділ контролю за переміщенням товарів

середа

247-28-40

15.00 – 16.00

 

6

Департамент класифікації товарів та заходів регулювання ЗЕД

понеділок

247-26-64

14.00 – 15.00

6.1

Управління митно-тарифного регулювання

вівторок

247-27-35

11.00 – 12.00

 

6.2

Управління класифікації товарів

середа

481-18-36

16.00 – 17.00

 

6.3

Відділ нетарифного регулювання

вівторок

247-26-53

16.00 – 17.00

 

1

2

3

4

7

Департамент митних платежів

 

понеділок

247-26-16

10.00 – 11.00

 

7.1

Управління адміністрування митних платежів

п’ятниця

247-26-82

14.00 – 15.00

 

7.2

Управління митної вартості

четвер

247-26-69

16.00 – 17.00

 

8

Департамент кадрової роботи

четвер

481-19-19

14.00 – 15.00

 

9

Департамент фінансів, бухгалтерського обліку та звітності

четвер

247-28-06

247-26-43

11.00 – 12.00

 

10

Управління правового забезпечення

середа

247-27-49

11.00 – 12.00

 

11

Управління внутрішньої безпеки

середа

247-27-57

10.00 – 11.00

12

Департамент митних інформаційних технологій та статистики

 

четвер

481-20- 03

481-20-63

11.00 – 12.00

13

Департамент розвитку митної інфраструктури та міжнародного співробітництва

п’ятниця

247-27-57

289-66-41

11.00 – 12.00

14

Департамент митного аудиту, аналізу та управління ризиками

вівторок

247-26-27

10.00 – 11.00

15

Департамент боротьби з контрабандою та митними правопорушеннями

 

понеділок

247-26-37

247-26-94

11.00 – 12.00

16

Автотранспортне митне господарство

середа

247-28-12

09.00 – 10.00

 

Надання інформації про організацію особистого прийому та попередній запис здійснюються за вказаними у Графіку номерами телефонів.

 

Особистий прийом громадян Головою Держмитслужби України та його заступниками здійснюється за попереднім записом і з питань, які не можуть бути вирішені керівниками структурних підрозділів Державної митної служби України.

 

Контактний телефон з питань загальної організації особистого прийому: 247-26-88 

 

Начальник Управління справами

Організаційно-розпорядчого департаменту
 

Графік особистого прийому громадян та представників юридичних осіб в Державній митній службі України

(0 голосов)
08.11.2012 р.

ГРАФІК

особистого прийому громадян та представників юридичних осіб в Державній митній службі України

(вул. Дегтярівська, 11-г, м. Київ, 04119)

 

№ З/П

Посада

Дні прийому, телефон для запису

Години прийому

1

2

3

4

1

Калєтнік

Ігор Григорович

Голова Держмитслужби України

четвертий вівторок

(щомісяця)

247-26-88

15.00 – 17.00

2

Дороховський

Олександр Миколайович

перший заступник Голови Держмитслужби України

перший четвер

третій четвер

(щомісяця)

247-26-88

16.00 – 18.00

16.00 – 18.00 

3

Дериволков

Степан Дмитрович

заступник Голови Держмитслужби України

перша середа

третя середа

(щомісяця)

247-26-88

16.00 – 18.00

16.00 – 18.00 

4

Організаційно-розпорядчий  департамент

вівторок

247-26-88

14.00 – 15.00

4.1

Управління справами

вівторок

247-26-88

15.00 – 16.00

 

5

Департамент організації митного контролю та оформлення

понеділок

247-27-17

247-27-04

16.00 – 17.00

5.1

Управління організації та технологій митного контролю

п’ятниця

247-27-80

15.00 – 16.00

 

5.2

Управління декларування та митних режимів

середа

247-27-81

14.00 – 15.00

 

5.3

Відділ контролю за переміщенням товарів

середа

247-28-40

15.00 – 16.00

 

6

Департамент класифікації товарів та заходів регулювання ЗЕД

понеділок

247-26-64

14.00 – 15.00

6.1

Управління митно-тарифного регулювання

вівторок

247-27-35

11.00 – 12.00

 

6.2

Управління класифікації товарів

середа

481-18-36

16.00 – 17.00

 

6.3

Відділ нетарифного регулювання

вівторок

247-26-53

16.00 – 17.00

 

1

2

3

4

7

Департамент митних платежів

 

понеділок

247-26-16

10.00 – 11.00

 

7.1

Управління адміністрування митних платежів

п’ятниця

247-26-82

14.00 – 15.00

 

7.2

Управління митної вартості

четвер

247-26-69

16.00 – 17.00

 

8

Департамент кадрової роботи

четвер

481-19-19

14.00 – 15.00

 

9

Департамент фінансів, бухгалтерського обліку та звітності

четвер

247-28-06

247-26-43

11.00 – 12.00

 

10

Управління правового забезпечення

середа

247-27-49

11.00 – 12.00

 

11

Управління внутрішньої безпеки

середа

247-27-57

10.00 – 11.00

12

Департамент митних інформаційних технологій та статистики

 

четвер

481-20- 03

481-20-63

11.00 – 12.00

13

Департамент розвитку митної інфраструктури та міжнародного співробітництва

п’ятниця

247-27-57

289-66-41

11.00 – 12.00

14

Департамент митного аудиту, аналізу та управління ризиками

вівторок

247-26-27

10.00 – 11.00

15

Департамент боротьби з контрабандою та митними правопорушеннями

 

понеділок

247-26-37

247-26-94

11.00 – 12.00

16

Автотранспортне митне господарство

середа

247-28-12

09.00 – 10.00

 

Надання інформації про організацію особистого прийому та попередній запис здійснюються за вказаними у Графіку номерами телефонів.

 

Особистий прийом громадян Головою Держмитслужби України та його заступниками здійснюється за попереднім записом і з питань, які не можуть бути вирішені керівниками структурних підрозділів Державної митної служби України.

 

Контактний телефон з питань загальної організації особистого прийому: 247-26-88 

 

Начальник Управління справами

Організаційно-розпорядчого департаменту
 

Нарада в Луганській Облдержадміністрації

(1 голос)
06.11.2012 р.
06 листопада 2012 року начальник Луганської митниці Денис Пудрик взяв участь у нараді Луганської облдержадміністрації, яку провів перший заступник голови облдержадміністрації Едуард Лозовський. Нарада була присвячена розвитку реального сектора економіки регіону. «Сьогодні країна, регіон входять в робочий ритм. На порядку денному ключове завдання - забезпечити темпи економічного зростання за рахунок модернізації виробництва, впровадження інноваційних технологій, створення нових робочих місць, підвищення якості життя наших людей. Цього вимагає від нас час, цього вимагає від нас Президент України Віктор Янукович », - заявив перший заступник губернатора.
dsc_0593.jpg dsc_0586.jpg dsc_0580_1.jpg
 

Робоча зустріч з митниками Росії

(1 голос)
01.11.2012 р.

 

 29 жовтня відбулась робоча зустріч керівництва Воронезької митниці Центрального митного управління ФТС Росії і керівництва Луганської митниці Державної митної служби України. Учасники  зустрічі  зокрема обговорили такі питання :                                                                                     1. Про інформування учасників ЗЕД та міжнародних перевізників щодо повноти та правильності заповнення обов'язкових граф попередньої інформації, про якість роздрукування штрих-кодів, які автоматично присвоюються в Порталі.

2. Про можливість пропуску українською стороною товарів, що класифікуються з 01 по 24 групу у відповідності з Єдиним митним тарифом Митного союзу.

3. Про результати обміну інформацією про виявлені порушення митних правил на виконання Протоколу між правоохоронними підрозділами Державної митної служби України та Федеральної митної служби Росії, підписаного керівниками митних служб України та Російської Федерації 28.11.2011 року.

Т.в.о. першого заступника начальника Луганської митниці  Барок В.О. - довів інформацію про те, що в поточному році, в суміжних зонах діяльності Луганської та Воронезької митниць встановлений 61 факт порушень митних правил, вилучено товарно-матеріальних цінностей на суму 371 710 грн. При проведенні митного контролю в пунктах пропуску, розташованих в північному регіоні Луганської області, основна частина правопорушень встановлена в пунктах пропуску «Новобіла» і «Просяне».

Підбиваючи підсумки зустрічі сторони вирішили: керівництву Воронезької та Луганської митниц на постійній основі продовжити обмін інформацією про виявлені факти незаконного переміщення товарів і транспортних засобів, наркотичних та психотропних засобів, зброї та боєприпасів, вибухових речовин, предметів, що представляють історичну та культурну цінність.

 

 

 
<< [Первая] < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следующая > [Последняя] >>
Результаты 1 - 7 из 845

Курс валют НБУ

Курс долара США Курс Євро Курс російського рубля Курс швейцарського франку

Прес-служба ДМСУ